Tìm kiếm nhanh

[HD] Hiện thị lượt xem cho module about

Thảo luận trong 'Các Vấn Đề Khác' đăng bởi nguyentrinh, 14/07/2016 18:05.

 • nguyentrinh

  nguyentrinh Nguyễn Tuyết Trinh

  Tr muốn biết số lượt đã xem bài trong modules giới thiệu giống của modules news. 

  Mấy anh chỉ Tr làm với. Chứ giờ cái phần bài trong modules giới thiệu không biết có bao nhiêu lượt xem rồi.

   
 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  thêm 1 colunm 'hist' trong data.

  mở file main.php trong /modules/page/func , thay toàn bộ :

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES (contact@vinades.vn)
   * @Copyright (C) 2014 VINADES. All rights reserved
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate Apr 20, 2010 10:47:41 AM
   */
  
  if (! defined('NV_IS_MOD_PAGE')) {
    die('Stop!!!');
  }
  
  $contents = '';
  if ($id) {
  	  $time_set = $nv_Request->get_int($module_data . '_' . $op . '_' . $alias, 'session');
    if (empty($time_set)) {
      $nv_Request->set_Session($module_data . '_' . $op . '_' . $id, NV_CURRENTTIME);
      $sql = 'UPDATE ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . ' SET hits=hits+1 WHERE id=' . $id;
      $db->query($sql);
    }
    // xem theo bài viết
    $base_url_rewrite = nv_url_rewrite($base_url . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $rowdetail['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'], true);
    if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == $base_url_rewrite) {
      $canonicalUrl = NV_MAIN_DOMAIN . $base_url_rewrite;
    } elseif (NV_MAIN_DOMAIN . $_SERVER['REQUEST_URI'] != $base_url_rewrite) {
      if (! empty($array_op) and $_SERVER['REQUEST_URI'] != $base_url_rewrite) {
        Header('Location: ' . $base_url_rewrite);
        die();
      }
      $canonicalUrl = $base_url_rewrite;
    }
  
    if (! empty($rowdetail['image']) && ! nv_is_url($rowdetail['image'])) {
      $imagesize = @getimagesize(NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $rowdetail['image']);
      $rowdetail['image'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $rowdetail['image'];
      $rowdetail['imageWidth'] = $imagesize[0] > 500 ? 500 : $imagesize[0];
  		$meta_property['og:image'] = NV_MY_DOMAIN . $rowdetail['image'];
    }
    $rowdetail['add_time'] = nv_date('H:i T l, d/m/Y', $rowdetail['add_time']);
    $rowdetail['edit_time'] = nv_date('H:i T l, d/m/Y', $rowdetail['edit_time']);
  
    $module_info['layout_funcs'][$op_file] = !empty($rowdetail['layout_func']) ? $rowdetail['layout_func'] : $module_info['layout_funcs'][$op_file];
  
    if (! empty($rowdetail['keywords'])) {
      $key_words = $rowdetail['keywords'];
    } else {
      $key_words = nv_get_keywords($rowdetail['bodytext']);
  
      if (empty($key_words)) {
        $key_words = nv_unhtmlspecialchars($rowdetail['title']);
        $key_words = strip_punctuation($key_words);
        $key_words = trim($key_words);
        $key_words = nv_strtolower($key_words);
        $key_words = preg_replace('/[ ]+/', ',', $key_words);
      }
    }
  
    $page_title = $mod_title = $rowdetail['title'];
    $description = $rowdetail['description'];
    $id_profile_googleplus = $rowdetail['gid'];
  
    // Hiển thị các bài liên quan mới nhất.
    $other_links = array();
  
    $related_articles = intval($page_config['related_articles']);
    if ($related_articles) {
      $db_slave->sqlreset()->select('*')->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data)->where('status=1 AND id !=' . $id)->order('weight ASC')->limit($related_articles);
      $result = $db_slave->query($db_slave->sql());
      while ($_other = $result->fetch()) {
        $_other['link'] = $base_url . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $_other['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'];
        $other_links[$_other['id']] = $_other;
      }
    }
  
    // comment
    if (isset($site_mods['comment']) and isset($module_config[$module_name]['activecomm'])) {
      define('NV_COMM_ID', $id);//ID bài viết
      define('NV_COMM_AREA', $module_info['funcs'][$op]['func_id']);
      //check allow comemnt
      $allowed = $module_config[$module_name]['allowed_comm'];//tuy vào module để lấy cấu hình. Nếu là module news thì có cấu hình theo bài viết
      if ($allowed == '-1') {
        $allowed = $rowdetail['activecomm'];
      }
      define('NV_PER_PAGE_COMMENT', 5); //Số bản ghi hiển thị bình luận
      require_once NV_ROOTDIR . '/modules/comment/comment.php';
      $area = (defined('NV_COMM_AREA')) ? NV_COMM_AREA : 0;
      $checkss = md5($module_name . '-' . $area . '-' . NV_COMM_ID . '-' . $allowed . '-' . NV_CACHE_PREFIX);
  
      $content_comment = nv_comment_module($module_name, $checkss, $area, NV_COMM_ID, $allowed, 1);
    } else {
      $content_comment = '';
    }
  
    $contents = nv_page_main($rowdetail, $other_links, $content_comment);
  } else {
    // Xem theo danh sách
    $page_title = $module_info['custom_title'];
    $key_words = $module_info['keywords'];
    $mod_title = isset($lang_module['main_title']) ? $lang_module['main_title'] : $module_info['custom_title'];
    $per_page = $page_config['per_page'];
  
    $array_data = array();
    $db_slave->sqlreset()->select('COUNT(*)')->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data)->where('status=1');
    $num_items = $db_slave->query($db_slave->sql())->fetchColumn();
  
    $db_slave->select('*')->order('weight')->limit($per_page)->offset(($page - 1) * $per_page);
  
    $result = $db_slave->query($db_slave->sql());
    while ($row = $result->fetch()) {
      $row['link'] = $base_url . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $row['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'];
      $array_data[$row['id']] = $row;
    }
  
    $generate_page = nv_alias_page($page_title, $base_url, $num_items, $per_page, $page);
  
    if ($page > 1) {
      $page_title .= ' ' . NV_TITLEBAR_DEFIS . ' ' . $lang_global['page'] . ' ' . $page;
    }
  
    $contents = nv_page_main_list($array_data, $generate_page);
  }
  
  include NV_ROOTDIR . '/includes/header.php';
  echo nv_site_theme($contents);
  include NV_ROOTDIR . '/includes/footer.php';
  

   

   
  nguyentrinh nhimthulinh thích điều này.
 • nguyentrinh

  nguyentrinh Nguyễn Tuyết Trinh

  thay xong rồi thì ko truy cập được about nữa. Chỉ còn thấy trong phần quản lý admin thôi.

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Bạn trên kia chỉ nói cách lấy data ra mà ko hướng dẫn cách thêm Column hits thì ra xem tin chả trắng trang :D

   
  nguyentrinh thích điều này.
 • vào  http://localhost/phpmyadmin/ sau đó truy cập data website chạy lệnh này

  lưu ý tiền tố nv4 là mặc định có thể sửa lại 

  ALTER TABLE `nv4_vi_about` ADD `hist` MEDIUMINT(8) NOT NULL AFTER `gid`;

   

   
  nguyentrinh thích điều này.
 • nguyentrinh

  nguyentrinh Nguyễn Tuyết Trinh

  cám ơn 2 anh ^^

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây