Tìm kiếm nhanh

global.block_relates_product.php báo lỗi dòng 177

Thảo luận trong 'Modules sản phẩm' đăng bởi duongnguyen, 23/08/2016 16:27.

 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Module shop báo lỗi dòng 177 : $xtpl->assign('WIDTH', $pro_config['homewidth']); 

  Hệ thống báo: Nên chú ý: Undefined index: homewidth in file /modules/shops/blocks/global.block_relates_product.php on line 177

  Mình dùng NV bản final, Shop bản mới nhất trên localhost. Khi dùng block này mà global thì lỗi còn chạy trên shop thì bình thường. Ai biết xử lý lỗi này chỉ dẫn mình với. cám ơn

   
 • dangdinhtu

  dangdinhtu Đặng Đình Tứ

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  anh vui lòng gửi file đó lên đây nhé

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Đây Tứ, xem giúp anh nhé, cám ơn nhiều

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
   * @Copyright (C) 2014 VINADES., JSC. All rights reserved
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate 3/9/2010 23:25
   */
  
  if (! defined('NV_MAINFILE')) {
    die('Stop!!!');
  }
  
  if (! nv_function_exists('nv_relates_product')) {
    /**
     * nv_block_config_relates_blocks()
     *
     * @param mixed $module
     * @param mixed $data_block
     * @param mixed $lang_block
     * @return
     */
    function nv_block_config_relates_blocks($module, $data_block, $lang_block)
    {
      global $nv_Cache, $db_config, $site_mods;
  
      $html = "<tr>";
      $html .= "	<td>" . $lang_block['blockid'] . "</td>";
      $html .= "	<td><select name=\"config_blockid\" class=\"form-control w200\">\n";
      $sql = "SELECT bid, " . NV_LANG_DATA . "_title," . NV_LANG_DATA . "_alias FROM " . $db_config['prefix'] . "_" . $site_mods[$module]['module_data'] . "_block_cat ORDER BY weight ASC";
      $list = $nv_Cache->db($sql, 'catid', $module);
      foreach ($list as $l) {
        $sel = ($data_block['blockid'] == $l['bid']) ? ' selected' : '';
        $html .= "<option value=\"" . $l['bid'] . "\" " . $sel . ">" . $l[NV_LANG_DATA . '_title'] . "</option>\n";
      }
      $html .= "	</select></td>\n";
      $html .= '<script type="text/javascript">';
      $html .= '	$("select[name=config_blockid]").change(function() {';
      $html .= '		$("input[name=title]").val($("select[name=config_blockid] option:selected").text());';
      $html .= '	});';
      $html .= '</script>';
      $html .= "</tr>";
  
      $html .= "<tr>";
      $html .= "	<td>" . $lang_block['numrow'] . "</td>";
      $html .= "	<td><input class=\"form-control w100\" type=\"text\" name=\"config_numrow\" size=\"5\" value=\"" . $data_block['numrow'] . "\"/></td>";
      $html .= "</tr>";
  
      $html .= "<tr>";
      $html .= "	<td>" . $lang_block['cut_num'] . "</td>";
      $html .= "	<td><input class=\"form-control w100\" type=\"text\" name=\"config_cut_num\" size=\"5\" value=\"" . $data_block['cut_num'] . "\"/></td>";
      $html .= "</tr>";
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * nv_block_config_relates_blocks_submit()
     *
     * @param mixed $module
     * @param mixed $lang_block
     * @return
     */
    function nv_block_config_relates_blocks_submit($module, $lang_block)
    {
      global $nv_Request;
      $return = array();
      $return['error'] = array();
      $return['config'] = array();
      $return['config']['blockid'] = $nv_Request->get_int('config_blockid', 'post', 0);
      $return['config']['numrow'] = $nv_Request->get_int('config_numrow', 'post', 0);
      $return['config']['cut_num'] = $nv_Request->get_int('config_cut_num', 'post', 0);
      return $return;
    }
  
    if (!nv_function_exists('nv_get_price_tmp')) {
      function nv_get_price_tmp($module_name, $module_data, $module_file, $pro_id)
      {
        global $nv_Cache, $db, $db_config, $module_config, $discounts_config;
  
        $price = array();
        $pro_config = $module_config[$module_name];
  
        require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/site.functions.php';
        $price = nv_get_price($pro_id, $pro_config['money_unit'], 1, false, $module_name);
  
        return $price;
      }
    }
  
    /**
     * nv_relates_product()
     *
     * @param mixed $block_config
     * @return
     */
    function nv_relates_product($block_config)
    {
      global $nv_Cache, $nv_Cache, $site_mods, $global_config, $lang_module, $module_config, $module_config, $module_name, $module_info, $global_array_shops_cat, $db_config, $my_head, $db, $pro_config, $money_config;
  
      $module = $block_config['module'];
      $mod_data = $site_mods[$module]['module_data'];
      $mod_file = $site_mods[$module]['module_file'];
  
      if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['site_theme'] . '/modules/' . $mod_file . '/block.others_product.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['site_theme'];
      } else {
        $block_theme = 'default';
      }
  
      if ($module != $module_name) {
        $sql = 'SELECT catid, parentid, lev, ' . NV_LANG_DATA . '_title AS title, ' . NV_LANG_DATA . '_alias AS alias, viewcat, numsubcat, subcatid, numlinks, ' . NV_LANG_DATA . '_description AS description, inhome, ' . NV_LANG_DATA . '_keywords AS keywords, groups_view, typeprice FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $mod_data . '_catalogs ORDER BY sort ASC';
        $list = $nv_Cache->db($sql, 'catid', $module);
        foreach ($list as $row) {
          $global_array_shops_cat[$row['catid']] = array(
            'catid' => $row['catid'],
            'parentid' => $row['parentid'],
            'title' => $row['title'],
            'alias' => $row['alias'],
            'link' => NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $row['alias'],
            'viewcat' => $row['viewcat'],
            'numsubcat' => $row['numsubcat'],
            'subcatid' => $row['subcatid'],
            'numlinks' => $row['numlinks'],
            'description' => $row['description'],
            'inhome' => $row['inhome'],
            'keywords' => $row['keywords'],
            'groups_view' => $row['groups_view'],
            'lev' => $row['lev'],
            'typeprice' => $row['typeprice']
          );
        }
        unset($list, $row);
  
        // Css
        if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/css/' . $mod_file . '.css')) {
          $my_head .= '<link rel="StyleSheet" href="' . NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $block_theme . '/css/' . $mod_file . '.css" type="text/css" />';
        }
  
        // Language
        if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/modules/' . $mod_file . '/language/' . NV_LANG_DATA . '.php')) {
          require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $mod_file . '/language/' . NV_LANG_DATA . '.php';
        }
  
        $pro_config = $module_config[$module];
  
        // Lay ty gia ngoai te
        $sql = 'SELECT code, currency, exchange, round, number_format FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $mod_data . '_money_' . NV_LANG_DATA;
        $cache_file = NV_LANG_DATA . '_' . md5($sql) . '_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';
        if (($cache = $nv_Cache->getItem($module, $cache_file)) != false) {
          $money_config = unserialize($cache);
        } else {
          $money_config = array();
          $result = $db->query($sql);
          while ($row = $result->fetch()) {
            $money_config[$row['code']] = array(
              'code' => $row['code'],
              'currency' => $row['currency'],
              'exchange' => $row['exchange'],
              'round' => $row['round'],
              'number_format' => $row['number_format'],
              'decimals' => $row['round'] > 1 ? $row['round'] : strlen($row['round']) - 2,
              'is_config' => ($row['code'] == $pro_config['money_unit']) ? 1 : 0
            );
          }
          $result->closeCursor();
          $cache = serialize($money_config);
          $nv_Cache->setItem($module, $cache_file, $cache);
        }
      }
  
      $link = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=';
  
      $xtpl = new XTemplate('block.others_product.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/modules/' . $mod_file);
      $xtpl->assign('LANG', $lang_module);
      $xtpl->assign('WIDTH', $pro_config['homewidth']);
  
      $db->sqlreset()
        ->select('t1.id, t1.listcatid, t1.' . NV_LANG_DATA . '_title AS title, t1.' . NV_LANG_DATA . '_alias AS alias, t1.addtime, t1.homeimgfile, t1.homeimgthumb, t1.product_price, t1.money_unit, t1.discount_id, t1.showprice')
        ->from($db_config['prefix'] . '_' . $mod_data . '_rows t1')
        ->join('INNER JOIN ' . $db_config['prefix'] . '_' . $mod_data . '_block t2 ON t1.id = t2.id')
        ->where('t2.bid= ' . $block_config['blockid'] . ' AND t1.status =1')
        ->order('t1.addtime DESC, t2.weight ASC')
        ->limit($block_config['numrow']);
  
      $list = $nv_Cache->db($db->sql(), 'id', $module);
  
      $i = 1;
      $cut_num = $block_config['cut_num'];
  
      foreach ($list as $row) {
        if ($row['homeimgthumb'] == 1) {
          //image thumb
  
          $src_img = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $site_mods[$module]['module_upload'] . '/' . $row['homeimgfile'];
        } elseif ($row['homeimgthumb'] == 2) {
          //image file
  
          $src_img = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $site_mods[$module]['module_upload'] . '/' . $row['homeimgfile'];
        } elseif ($row['homeimgthumb'] == 3) {
          //image url
  
          $src_img = $row['homeimgfile'];
        } else {
          //no image
  
          $src_img = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $global_config['site_theme'] . '/images/shops/no-image.jpg';
        }
  
        $xtpl->assign('link', $link . $global_array_shops_cat[$row['listcatid']]['alias'] . '/' . $row['alias'] . $global_config['rewrite_exturl']);
        $xtpl->assign('title', nv_clean60($row['title'], $cut_num));
        $xtpl->assign('src_img', $src_img);
        $xtpl->assign('time', nv_date('d-m-Y h:i:s A', $row['addtime']));
  
        if ($pro_config['active_price'] == '1') {
          if ($row['showprice'] == '1') {
            $price = nv_get_price_tmp($module, $mod_data, $mod_file, $row['id']);
            //var_dump($price); die;
            $xtpl->assign('PRICE', $price);
            if ($row['discount_id'] and $price['discount_percent'] > 0) {
              $xtpl->parse('main.loop.price.discounts');
            } else {
              $xtpl->parse('main.loop.price.no_discounts');
            }
            $xtpl->parse('main.loop.price');
          } else {
            $xtpl->parse('main.loop.contact');
          }
        }
  
        $xtpl->parse('main.loop');
        ++$i;
      }
  
      $xtpl->parse('main');
      return $xtpl->text('main');
    }
  }
  
  if (defined('NV_SYSTEM')) {
    $content = nv_relates_product($block_config);
  }
  

   

   
 • dangdinhtu

  dangdinhtu Đặng Đình Tứ

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  EM có kiểm tra thấy việc báo lỗi đó là không khả thi. Bác dùng phiên bản shops bao nhiêu vậy  ?

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Mình dùng Shops 4.0.29 Tứ ạ!

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  $xtpl->assign('WIDTH', $pro_config['homewidth']); 

  Cái này nó Assign cái kích thước ảnh trong cấu hình module ra.

  Thực tế block hiện tại ko bị sai chỗ này.

  Bạn thử tạo 1 cái module ảo từ shops, kích hoạt đúng block này xem có lỗi ko.

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây