Tìm kiếm nhanh

global block hỗ trợ còn nhiều sai sót mong anh em chỉ giúp

Thảo luận trong 'Hỗ trợ giao diện, block' đăng bởi xuanthuy235, 20/08/2016 14:47.

 • xuanthuy235

  xuanthuy235 Lê Xuân Thủy

  <?php
  if (! defined('NV_MAINFILE')) {
    die('Stop!!!');
  }
  if (! nv_function_exists('nv_block_hotro')) 
  { 	
  
  	function nv_block_hotro_config($module, $data_block, $lang_block){
      global $lang_global, $selectthemes;
  
      // Find language file
      if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $selectthemes . '/language/' . NV_LANG_INTERFACE . '.php')) {
        include NV_ROOTDIR . '/themes/' . $selectthemes . '/language/' . NV_LANG_INTERFACE . '.php';
      }
  
      $html = '<tr>';
      $html .= '<td><p style="text-align:center">' . $lang_global['hotro_number'] . '</p></td>';
      $html .= '<td><input type="text" class="form-control w100" name="config_hotro_number" value="' . $data_block['hotro_number'] . '"></td>';
  		$html .= '</tr>';
  		$dem = $data_block['hotro_number'];
  		for ( $i = 1; $i <=$dem; ++$i) {
  		$html .= '<tr>';
  		$html .='<td >'.$lang_global['hotro_name'].'&nbsp'.$i.'</td>';
  		$html .='<td><input type="text" class="form-control w300" name="config_hotro_name'.$i.'" value="&nbsp'.$data_block['hotro_name'.$i].'"></td>';
  		$html.='</tr>';
  		$html .='<tr><td>'.$lang_global['hotro_bophan'].'&nbsp</td>';
  		$html .='<td><select name="hotro_bophan'.$i.'" class="form-control w300">
  					<option value="0" selected="selected">Bán Hàng</option>
  					<option value="1" >Tư Vấn</option>
  					<option value="2" >Chăm Sóc</option>
  					</select></td>';			
  		$html.='</tr>';
  		$html .='<tr ><td>'.$lang_global['hotro_phone'].'&nbsp</td>';
  		$html .='<td><input type="text" class="form-control w300" name="config_hotro_phone'.$i.'" value="'.$data_block['hotro_phone'.$i].'"></td>';
  		$html.='</tr>';
  		$html .='<tr ><td>'.$lang_global['hotro_skype'].'&nbsp</td>';
  		$html .='<td><input type="text" class="form-control w300" name="config_hotro_skype'.$i.'" value="'.$data_block['hotro_skype'.$i].'"></td>';
  		$html.='</tr>';
  		$html .='<tr ><td >'.$lang_global['hotro_email'].'&nbsp</td>';
  		$html .='<td><input type="text" class="form-control w300" name="config_hotro_email'.$i.'" value="'.$data_block['hotro_email'.$i].'"></td>';
  		$html.='</tr>';
  		}
  		return $html;
  	}	
  /*$lang_global['hotro_name'] = 'tên';
  $lang_global['hotro_phone'] = 'điện thoại';
  $lang_global['hotro_skype'] = 'skype';
  $lang_global['hotro_email'] = 'email';*/
  
  	function nv_block_hotro_submit(){
  		global $nv_Request;
  		$return = array();	
      $return['error'] = array();
  		$return['config']= array();
  		$return['config']['hotro_number'] = $nv_Request->get_int('config_hotro_number', 'post');
  		$dem1 = $nv_Request->get_int('config_hotro_number', 'post');
  		for($i=1;$i<=$dem1;++$i){	
  		$return['config']['nhanvien'.$i]= array();		
  		$return['config']['nhanvien'.$i]['hotro_name'] = $nv_Request->get_title('config_hotro_name'.$i, 'post');
  		$return['config']['nhanvien'.$i]['hotro_bophan'] = $nv_Request->get_int('config_hotro_bophan'.$i, 'post',0);
  		$return['config']['nhanvien'.$i]['hotro_phone'] = $nv_Request->get_title('config_hotro_phone'.$i, 'post','');
  		$return['config']['nhanvien'.$i]['hotro_email'] = $nv_Request->get_title('config_hotro_email'.$i, 'post','');
  		$return['config']['nhanvien'.$i]['hotro_skype'] = $nv_Request->get_title('config_hotro_skype'.$i, 'post','');	
  		}
  		return $return;
  	}
  	//var_dump($block_config);die();
  	function nv_block_hotro($block_config){	
  
  		global $global_config,$lang_global;
  
      if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/blocks/global.block_hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['module_theme'];
      } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['site_theme'] . '/blocks/global.block_hotro.tpl')) {
        $block_theme = $global_config['site_theme'];
      } else {
        $block_theme = 'default';
      }
      $xtpl = new XTemplate('global.block_hotro.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $block_theme . '/blocks');
  		$dem=$block_config['hotro_number'];
  		for ($i=1;$i<=$dem;$i++)
  		{
  			$xtpl->assign('DATA',$block_config['nhanvien'.$i]);
  			$xtpl->parse('main.loop');
  		}
  		$xtpl->parse('main');	
  		return $xtpl->text('main');
  
  	}
  
  }
  //var_dump($global_config);die();
  if (defined('NV_SYSTEM')) {
    $content = nv_block_hotro($block_config);
  }
  

   

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây