Tìm kiếm nhanh

giao diện tức thời trên facebook

Thảo luận trong 'Các Vấn Đề Khác' đăng bởi quocdoan419, 27/09/2016 00:14.

 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  Chào các bạn. đây là bài viết hướng dẫn tạo bài viết tức thời trên facebook.

  - 1. Nếu ai chưa biết thì nên hỏi bác google

  - 2. Nếu đã biết rồi thì bắt đầu làm:

    + Đầu tiên: cần có 1 fanpage kiểu tin tức, blog, ... và có ít nhất 5 bài viết

    + Sau đó , các bạn chọn tabs Công cụ đăng, tiếp đó, dưới góc trái có mục bài viết tức thời, chọn cấu hình

     

  Bạn cần phải cấu hình rss để facebook nhận link tự động thông qua rss.

  bạn chỉ cần để ý 2 mục : nguồn cấp rss sản xuấtnguồn cấp rss phát triển.

  điền link rss vào đó và nhấn lưu lại.

  thường link rss sẽ có dạng : http://domain.com/rss/tin-tuc/

  facebook sẽ có những quy định bài viết nên các bạn xem kỹ và làm theo :

  + trong bài viết , tối thiểu phải có 1 hình ảnh.

  + link hình ảnh không được nằm trong thẻ <p>

  + link hình ảnh bắt buộc phải nằm trong thẻ figure, vd: 

  <figure data-feedback="fb:likes, fb:comments"><img src=""></figure>

  + nội dung trong thẻ không được để trống , ví dụ : <div></div>, <p></p> ....

  - Nếu xử lý hết các lỗi trên, các bạn có thể tiến hành gửi xét duyệt trong bước 2, mục cấu hình của facebook. thông thường facebook sẽ duyệt trong 1-2 ngày. nếu xét duyệt thành công sẽ dc chuyển qua bước 3. qua được bước 2 là ngon lành rồi.

  Bạn cần thay thế 2 file sau :

  1 - /modules/news/func/rss.php

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES (contact@vinades.vn)
   * @Copyright (C) 2014 VINADES. All rights reserved
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate Apr 20, 2010 10:47:41 AM
   */
  
  if (! defined('NV_IS_MOD_NEWS')) {
    die('Stop!!!');
  }
  $channel = array();
  $items = array();
  
  $channel['title'] = $module_info['custom_title'];
  $channel['link'] = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name;
  $channel['description'] = ! empty($module_info['description']) ? $module_info['description'] : $global_config['site_description'];
  
  $catid = 0;
  if (isset($array_op[1])) {
    $alias_cat_url = $array_op[1];
    $cattitle = '';
    foreach ($global_array_cat as $catid_i => $array_cat_i) {
      if ($alias_cat_url == $array_cat_i['alias']) {
        $catid = $catid_i;
        break;
      }
    }
  }
  function getBaseUrl() 
  {
    // output: /myproject/index.php
    $currentPath = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  
    // output: Array ( [dirname] => /myproject [basename] => index.php [extension] => php [filename] => index ) 
    $pathInfo = pathinfo($currentPath); 
  
    // output: localhost
    $hostName = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
  
    // output: http://
    $protocol = strtolower(substr($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"],0,5))=='https://'?'https://':'http://';
  
    // return: http://localhost/myproject/
    return $protocol.$hostName.$pathInfo['dirname']."";
  }
  function vndes_body($id)
  	{
  		global $db, $module_data, $module_name;
  		$sql = "SELECT bodyhtml FROM " . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_bodyhtml_" . ceil( $id / 2000 ) . " WHERE id =" . $id;
  		$result = $db->query( $sql );
  	 $row = $result->fetch();
  	// $row['bodyhtml'] = strip_tags( $row['bodyhtml'],'<img>');
  	 $bodytext = preg_replace( '/(\s)+(id|class|style|alt)="(.*)"(\s)*/U', ' ', $row['bodyhtml'] );
  	 $bodytext = preg_replace('/<img\s+src="([^"]+)"[^>]+>/i', '</p><figure data-feedback="fb:likes, fb:comments"><img src="$1" /></figure><p>', $bodytext);
  	// $bodytext=str_replace(array("'",'&','>','<','"'),array('&apos;','&amp;','&gt;','&lt;','&quot;'),$bodytext);
  	 //$bodytext1 =str_replace("/<p>(.*?)<\/p>/", "$1",$bodytext);
  	$bodytext = str_replace(array('<div>',
  	 '</div>','<p >','<div >','<p><p>','</p></p>',
  	 '<p align="center"></p>','<p></p>','<br>','<span >'), array('', '','<p>','','<p>','</p>','','','','<span>'), $bodytext);
  
  	return str_replace( '/uploads/', getBaseUrl() .'uploads/',$bodytext);
  	}
  $db_slave->sqlreset()
    ->select('id, catid, publtime, title, alias, hometext, homeimgthumb, homeimgfile')
    ->order('publtime DESC')
    ->limit(30);
  
  if (! empty($catid)) {
    $channel['title'] = $module_info['custom_title'] . ' - ' . $global_array_cat[$catid]['title'];
    $channel['link'] = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias_cat_url;
    $channel['description'] = $global_array_cat[$catid]['description'];
  
    $db_slave->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_' . $catid)
      ->where('status=1');
  } else {
    $db_slave->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows')
      ->where('status=1 AND inhome=1');
  }
  if ($module_info['rss']) {
    $result = $db_slave->query($db_slave->sql());
    while (list($id, $catid_i, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgthumb, $homeimgfile) = $result->fetch(3)) {
      $catalias = $global_array_cat[$catid_i]['alias'];
  
      if ($homeimgthumb == 1) {
        // image thumb
        $rimages = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        // image file
        $rimages = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        // image url
        $rimages = $homeimgfile;
      } else {
        // no image
        $rimages = '';
      }
      $rimages = (! empty($rimages)) ? '<img src="' . $rimages . '" width="100" align="left" border="0">' : '';
  
      $items[] = array(
        'title' => $title,
        'link' => NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $catalias . '/' . $alias . '-' . $id . $global_config['rewrite_exturl'], //
        'guid' => $module_name . '_' . $id, //
  			'description' => $rimages . $hometext, //
  			'hometext' => $hometext,
  			'bodytext' => vndes_body($id),
  			'pubdate' => $publtime,
  			'time' => date('Y-m-d', $publtime )//
      );
    }
  }
  nv_rss_generate($channel, $items);
  die();

   2 - /themes/default/layout/rss.tpl

  <!-- BEGIN: main --><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  
  <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
      <title>{CHANNEL.title}</title>
      <link>{CHANNEL.link}</link>
      <atom:link href="{CHANNEL.atomlink}" rel="self" type="application/rss+xml" />
      <!-- BEGIN: description --><description><![CDATA[{CHANNEL.description}]]></description><!-- END: description -->
      <language>{CHANNEL.lang}</language>
      <!-- BEGIN: pubDate --><pubDate>{CHANNEL.pubDate}</pubDate>
      <lastBuildDate>{CHANNEL.pubDate}</lastBuildDate><!-- END: pubDate -->
      <copyright><![CDATA[{CHANNEL.copyright}]]></copyright>
      <docs>{CHANNEL.docs}</docs>
      <generator><![CDATA[{CHANNEL.generator}]]></generator>
      <!-- BEGIN: image -->
      	<image>
        <url>{IMAGE.src}</url>
        <title>{IMAGE.title}</title>
        <link>{IMAGE.link}</link>
        <width>{IMAGE.width}</width>
        <height>{IMAGE.height}</height>
      </image>
      <!-- END: image --><!-- BEGIN: item -->
      <item>
        <title>{ITEM.title}</title>
        <link>{ITEM.link}</link>
        <guid>{ITEM.link}</guid>
        <description><![CDATA[
  	      {ITEM.description}
  	      ]]></description>
        <!-- BEGIN: pubdate --><pubDate>{ITEM.pubdate}</pubDate><!-- END: pubdate -->
         <content:encoded> 
         <![CDATA[
  	       {ITEM.bodytext}
  	       <figure class="op-ad">
   <iframe width="300" height="250" scrolling="no" frameborder="0"
   style="border:0; margin:0;" src="https://www.facebook.com/adnw_request?placement=1608936029424517_1681354882182631&adtype=banner300x250"></iframe>
  </figure>
  
  	       ]]> </content:encoded>
      </item>
      <!-- END: item -->		
    </channel>
  </rss>
  <!-- END: main -->

  Ai không hiểu cứ việc hỏi trên đây hoặc trên fb : fb.me/quocdoan419

  thế nhé

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  File rss.tpl mình phải tạo mới, chứ hiện tại trên hệ thống chưa có file nào, vậy đúng không vậy bạn quocdoan

   
 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  nó có sẵn rồi nhé bạn. Mình đã ghi rõ vị trí file ở trên luôn rồi

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  mình vào đúng đường dẫn mà không thấy file rss.tpl ak bạn, với lại mình thay đổi file rss.php thì ra ngoài vào địa chỉ http://domain.com/rss/ là bị trang trắng ak

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  Có phải bản đang sử dụng phiên bản Nukeviet thấp hơn k? vì phiên bản hiện tại là 4.0.29, không có cái file đó, mình xem thử các phiên bản cũ như 3.4 thì có file như đường dẫn bạn nói, bạn xemlaij giúp mình với

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Ở bản 4.0.29 thì rss.tpl nằm trong:

  \assets\tpl\

   
  quocdoan419 thích điều này.
 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  forum ko có chức năng sửa bài viết nhỉ :D

  link rss  : http://domain.com/news/rss/Tin-tuc/

  bổ sung thêm là phải thêm style cho bài viết ở mục Công cụ -> kiểu

  sau đó nhấn add style, cấu hình, đặt tên và saved lại

   

  Tệp đính kèm:

 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  mình thay đổi file rss.php thì ra ngoài vào địa chỉ http://domain.com/news/rss/Tin-tuc/ là bị trang trắng ak, mình đang xài bản 4.0.29

   
 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  Bạn post file rss.php gốc lên mình xem

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  <?php
  
  /** * @Project NUKEVIET 4.x * @Author VINADES (contact@vinades.vn) * @Copyright (C) 2014 VINADES. All rights reserved * @License GNU/GPL version 2 or any later version * @Createdate Apr 20, 2010 10:47:41 AM */
  
  if (! defined('NV_IS_MOD_NEWS')) {   die('Stop!!!'); }
  
  $channel = array(); $items = array();
  
  $channel['title'] = $module_info['custom_title']; $channel['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name; $channel['description'] = ! empty($module_info['description']) ? $module_info['description'] : $global_config['site_description'];
  
  $catid = 0; if (isset($array_op[1])) {   $alias_cat_url = $array_op[1];   $cattitle = '';   foreach ($global_array_cat as $catid_i => $array_cat_i) {     if ($alias_cat_url == $array_cat_i['alias']) {       $catid = $catid_i;       break;     }   } }
  
  $db_slave->sqlreset()   ->select('id, catid, publtime, title, alias, hometext, homeimgthumb, homeimgfile')   ->order('publtime DESC')   ->limit(30);
  
  if (! empty($catid)) {   $channel['title'] = $module_info['custom_title'] . ' - ' . $global_array_cat[$catid]['title'];   $channel['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias_cat_url;   $channel['description'] = $global_array_cat[$catid]['description'];
  
    $db_slave->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_' . $catid)     ->where('status=1'); } else {   $db_slave->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows')     ->where('status=1 AND inhome=1'); } if ($module_info['rss']) {   $result = $db_slave->query($db_slave->sql());   while (list($id, $catid_i, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgthumb, $homeimgfile) = $result->fetch(3)) {     $catalias = $global_array_cat[$catid_i]['alias'];
  
      if ($homeimgthumb == 1) {       // image thumb       $rimages = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;     } elseif ($homeimgthumb == 2) {       // image file       $rimages = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;     } elseif ($homeimgthumb == 3) {       // image url       $rimages = $homeimgfile;     } else {       // no image       $rimages = '';     }     $rimages = (! empty($rimages)) ? '<img src="' . $rimages . '" width="100" align="left" border="0">' : '';
  
      $items[] = array(       'title' => $title,       'link' => NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $catalias . '/' . $alias . '-' . $id . $global_config['rewrite_exturl'], //       'guid' => $module_name . '_' . $id,       'description' => $rimages . $hometext,       'pubdate' => $publtime     );   } } nv_rss_generate($channel, $items); die();

   

  File rss.php đây nha bạn

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 27/09/2016 13:28
 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  
  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES (contact@vinades.vn)
   * @Copyright (C) 2014 VINADES. All rights reserved
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate Apr 20, 2010 10:47:41 AM
   */
  
  if (! defined('NV_IS_MOD_NEWS')) {
    die('Stop!!!');
  }
  
  $channel = array();
  $items = array();
  
  $channel['title'] = $module_info['custom_title'];
  $channel['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name;
  $channel['description'] = ! empty($module_info['description']) ? $module_info['description'] : $global_config['site_description'];
  
  $catid = 0;
  if (isset($array_op[1])) {
    $alias_cat_url = $array_op[1];
    $cattitle = '';
    foreach ($global_array_cat as $catid_i => $array_cat_i) {
      if ($alias_cat_url == $array_cat_i['alias']) {
        $catid = $catid_i;
        break;
      }
    }
  }
  function getBaseUrl() 
  {
    // output: /myproject/index.php
    $currentPath = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  
    // output: Array ( [dirname] => /myproject [basename] => index.php [extension] => php [filename] => index ) 
    $pathInfo = pathinfo($currentPath); 
  
    // output: localhost
    $hostName = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
  
    // output: http://
    $protocol = strtolower(substr($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"],0,5))=='https://'?'https://':'http://';
  
    // return: http://localhost/myproject/
    return $protocol.$hostName.$pathInfo['dirname']."";
  }
  function vndes_body($id)
  	{
  		global $db, $module_data, $module_name;
  		$sql = "SELECT bodyhtml FROM " . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_detail WHERE id =" . $id;
  		$result = $db->query( $sql );
  	 $row = $result->fetch();
  	// $row['bodyhtml'] = strip_tags( $row['bodyhtml'],'<img>');
  	 $bodytext = preg_replace( '/(\s)+(id|class|style|alt)="(.*)"(\s)*/U', ' ', $row['bodyhtml'] );
  	 $bodytext = preg_replace('/<img\s+src="([^"]+)"[^>]+>/i', '</p><figure data-feedback="fb:likes, fb:comments"><img src="$1" /></figure><p>', $bodytext);
  	// $bodytext=str_replace(array("'",'&','>','<','"'),array('&apos;','&amp;','&gt;','&lt;','&quot;'),$bodytext);
  	 //$bodytext1 =str_replace("/<p>(.*?)<\/p>/", "$1",$bodytext);
  	$bodytext = str_replace(array('<div>',
  	 '</div>','<p >','<div >','<p><p>','</p></p>',
  	 '<p align="center"></p>','<p></p>','<br>','<span >'), array('', '','<p>','','<p>','</p>','','','','<span>'), $bodytext);
  
  	return str_replace( '/uploads/', getBaseUrl() .'uploads/',$bodytext);
  	}
  $db_slave->sqlreset()
    ->select('id, catid, publtime, title, alias, hometext, homeimgthumb, homeimgfile')
    ->order('publtime DESC')
    ->limit(30);
  
  if (! empty($catid)) {
    $channel['title'] = $module_info['custom_title'] . ' - ' . $global_array_cat[$catid]['title'];
    $channel['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias_cat_url;
    $channel['description'] = $global_array_cat[$catid]['description'];
  
    $db_slave->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_' . $catid)
      ->where('status=1');
  } else {
    $db_slave->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows')
      ->where('status=1 AND inhome=1');
  }
  if ($module_info['rss']) {
    $result = $db_slave->query($db_slave->sql());
    while (list($id, $catid_i, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgthumb, $homeimgfile) = $result->fetch(3)) {
      $catalias = $global_array_cat[$catid_i]['alias'];
  
      if ($homeimgthumb == 1) {
        // image thumb
        $rimages = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 2) {
        // image file
        $rimages = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
      } elseif ($homeimgthumb == 3) {
        // image url
        $rimages = $homeimgfile;
      } else {
        // no image
        $rimages = '';
      }
      $rimages = (! empty($rimages)) ? '<img src="' . $rimages . '" width="100" align="left" border="0">' : '';
  
      $items[] = array(
        'title' => $title,
        'link' => NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $catalias . '/' . $alias . '-' . $id . $global_config['rewrite_exturl'], //
        'guid' => $module_name . '_' . $id, //
  			'description' => $rimages . $hometext, //
  			'hometext' => $hometext,
  			'bodytext' => vndes_body($id),
  			'pubdate' => $publtime,
  			'time' => date('Y-m-d', $publtime )//
      );
    }
  }
  nv_rss_generate($channel, $items);
  die();
  

  file rss mới

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  kaka hiển thị chuẩn luôn rồi bạn Quocdoan ui, mình thấy trên Vnexpress có các liên bài viết khác và phổ biến, Quocdoan xem thử có cách nào mình thêm và luôn cho tiện cho người đọc ak, cảm ơn Quocdoan nhiều. mừng quá kk

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  Bài viết khác và phổ biến như hình vậy nè Quocdoan

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  Hiện tại lỗi có một số lỗi như sau: facebook cảnh cáo phải khắc phục ak quocdoan, giống như chưa có mô tả cho ảnh hay sao ak

   


   

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Nó ghi rõ kìa.

  Thẻ p đàng sau cái ảnh đâu có nội dung gì đâu.

   
 • quocdoan419

  quocdoan419 Quốc Đoàn

  Bài viết phổ biến để dạng : <ul><li>

  bạn nên tìm hiểu thêm trong trang develop của nó

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  Khi mình xem bài viết, ở ngoài thì hiển thị ảnh bình thường, nhưng vào trong thì chỉ hiển thị tiêu đề và nội dung, không có ảnh đại diện, có cách nào thêm ảnh dạidieenj mục bài viết hướng dẫn mình với

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Sao mình vào Công cụ đăng  sao không thấy mục bài viết tức thời đâu hết?

   
 • quoctiepkt

  quoctiepkt Quoc Tiep

  Bạn vào mục này nè, nhìn phí bên trái dưới cùng là thấy

   

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Vào rồi nhưng không thấy bạn ạ.

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây