Tìm kiếm nhanh

[Facebook] Hướng dẫn chèn cửa sổ chat vào website

Thảo luận trong 'Coding' đăng bởi voxuanvy, 24/06/2016 08:09.

 • voxuanvy

  voxuanvy Võ Xuân Vỹ

  Chèn đoạn code này vào phần

  của giao diện đang dùng trong nuke nhé, có thể chèn ở header.tpl hoặc footer.tpl tùy hỉ, sau đó sửa lại 2 đường dẫn "https://www.facebook.com/webkiengiang/" thành đường dẫn tới fanpage của bạn trên facebook là xong.

   

  <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <style>     #cfacebook{         position: fixed;          bottom: 0px;         right: 8px;         z-index: 999999999999999;         width: 250px; height: auto;         box-shadow: 6px 6px 6px 10px rgba(0,0,0,0.2);         border-top-left-radius: 5px;         border-top-right-radius: 5px;         overflow: hidden;     }     #cfacebook .fchat{float: left; width: 100%; height: 295px; overflow: hidden; display: none; background-color: #fff;}     #cfacebook .fchat .chat-single{float: left; line-height: 25px; line-height: 25px; color: #333; width: 100%;}     #cfacebook .fchat .chat-single a{float: right; text-decoration: none; margin-right: 10px; color: #888; font-size: 12px;}     #cfacebook .fchat .chat-single a:hover{color: #222;}       #cfacebook .fchat .fb-page{margin-top: -130px; float: left;}     #cfacebook a.chat_fb{         float: left;         padding: 0 25px;         width: 250px;         color: #fff;         text-decoration: none;         height: 40px;         line-height: 40px;         text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);                      background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAqCAMAAABFoMFOAAAAWlBMV…8/UxBxQDQuFwlpqgBZBq6+P+unVY1GnDgwqbD2zGz5e1lBdwvGGPE6OgAAAABJRU5ErkJggg==);         background-repeat: repeat-x;         background-size: auto;         background-position: 0 0;         background-color: #0065BF;         border: 0;         border-bottom: 1px solid #0065BF;         z-index: 9999999;         margin-right: 12px; font-size: 18px;}    #cfacebook a.chat_fb:hover{color: yellow; text-decoration: none;} </style> <script>     function fchat()     {             var tchat= document.getElementById("tchat").value;             if(tchat==0 || tchat=='0')             {                                 document.getElementById("fchat").style.display = "block";                 document.getElementById("tchat").value=1;             }else{                 document.getElementById("fchat").style.display = "none";                 document.getElementById("tchat").value=0;             }                  }     setTimeout(function() {document.getElementById("fchat").style.display = "block";}, 6000); </script>   <div id="cfacebook">     <a href="javascript:;" class="chat_fb" onclick="javascript:fchat();"><i class="fa fa-comments"></i> Hỗ trợ trực tuyến</a>     <div id="fchat" class="fchat">         <div class="fb-page" data-tabs="messages" data-href="https://www.facebook.com/webkiengiang/" data-width="250" data-height="400" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false"></div>         <div class="chat-single"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/webkiengiang/"><i class="fa fa-facebook-square"></i> Fanpage Web Kiên Giang</a></div>     </div>     <input type="hidden" id="tchat" value="0"/> </div>

   

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 29/07/2016 18:37
 • lovemagic113

  lovemagic113 Hugo Boss

  Tuyệt vời!

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Pre code nè

  <div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><style>  #cfacebook{    position: fixed;     bottom: 0px;    right: 8px;    z-index: 999999999999999;    width: 250px; height: auto;    box-shadow: 6px 6px 6px 10px rgba(0,0,0,0.2);    border-top-left-radius: 5px;    border-top-right-radius: 5px;    overflow: hidden;  }  #cfacebook .fchat{float: left; width: 100%; height: 295px; overflow: hidden; display: none; background-color: #fff;}  #cfacebook .fchat .chat-single{float: left; line-height: 25px; line-height: 25px; color: #333; width: 100%;}  #cfacebook .fchat .chat-single a{float: right; text-decoration: none; margin-right: 10px; color: #888; font-size: 12px;}  #cfacebook .fchat .chat-single a:hover{color: #222;}   #cfacebook .fchat .fb-page{margin-top: -130px; float: left;}  #cfacebook a.chat_fb{    float: left;    padding: 0 25px;    width: 250px;    color: #fff;    text-decoration: none;    height: 40px;    line-height: 40px;    text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);          background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAqCAMAAABFoMFOAAAAWlBMV…8/UxBxQDQuFwlpqgBZBq6+P+unVY1GnDgwqbD2zGz5e1lBdwvGGPE6OgAAAABJRU5ErkJggg==);    background-repeat: repeat-x;    background-size: auto;    background-position: 0 0;    background-color: #0065BF;    border: 0;    border-bottom: 1px solid #0065BF;    z-index: 9999999;    margin-right: 12px; font-size: 18px;}  #cfacebook a.chat_fb:hover{color: yellow; text-decoration: none;}</style><script>  function fchat()  {      var tchat= document.getElementById("tchat").value;      if(tchat==0 || tchat=='0')      {                document.getElementById("fchat").style.display = "block";        document.getElementById("tchat").value=1;      }else{        document.getElementById("fchat").style.display = "none";        document.getElementById("tchat").value=0;      }         }  setTimeout(function() {document.getElementById("fchat").style.display = "block";}, 6000);</script> <div id="cfacebook">  <a href="javascript:;" class="chat_fb" onclick="javascript:fchat();"><i class="fa fa-comments"></i> Hỗ trợ trực tuyến</a>  <div id="fchat" class="fchat">    <div class="fb-page" data-tabs="messages" data-href="https://www.facebook.com/webkiengiang/" data-width="250" data-height="400" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false"></div>    <div class="chat-single"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/webkiengiang/"><i class="fa fa-facebook-square"></i> Fanpage Web Kiên Giang</a></div>  </div>  <input type="hidden" id="tchat" value="0"/></div>

   

   
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  Hôm nào e chuyển n thành block dùng cho tiện :D 

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 30/07/2016 14:20
 • huongpro_love

  huongpro_love Nguyễn Văn Hưởng

  cái gì mà loằng ngoằng thế a?

   
  Lần sửa cuối bởi một điều hành viên: 30/07/2016 14:20
 • minh1hiv

  minh1hiv Nguyễn Văn Minh

  Xem giúp em, bị lỗi font sửa sao ah. thanks

   
 • nhimthulinh

  nhimthulinh

  Điều hành viên Quản trị diễn đàn

  Chèn đoạn code này vào phần

  của giao diện đang dùng trong nuke nhé, có thể chèn ở header.tpl hoặc footer.tpl tùy hỉ, sau đó sửa lại 2 đường dẫn "https://www.facebook.com/webkiengiang/" thành đường dẫn tới fanpage của bạn trên facebook là xong.

   

  <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <style>     #cfacebook{         position: fixed;          bottom: 0px;         right: 8px;         z-index: 999999999999999;         width: 250px; height: auto;         box-shadow: 6px 6px 6px 10px rgba(0,0,0,0.2);         border-top-left-radius: 5px;         border-top-right-radius: 5px;         overflow: hidden;     }     #cfacebook .fchat{float: left; width: 100%; height: 295px; overflow: hidden; display: none; background-color: #fff;}     #cfacebook .fchat .chat-single{float: left; line-height: 25px; line-height: 25px; color: #333; width: 100%;}     #cfacebook .fchat .chat-single a{float: right; text-decoration: none; margin-right: 10px; color: #888; font-size: 12px;}     #cfacebook .fchat .chat-single a:hover{color: #222;}       #cfacebook .fchat .fb-page{margin-top: -130px; float: left;}     #cfacebook a.chat_fb{         float: left;         padding: 0 25px;         width: 250px;         color: #fff;         text-decoration: none;         height: 40px;         line-height: 40px;         text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);                      background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAqCAMAAABFoMFOAAAAWlBMV…8/UxBxQDQuFwlpqgBZBq6+P+unVY1GnDgwqbD2zGz5e1lBdwvGGPE6OgAAAABJRU5ErkJggg==);         background-repeat: repeat-x;         background-size: auto;         background-position: 0 0;         background-color: #0065BF;         border: 0;         border-bottom: 1px solid #0065BF;         z-index: 9999999;         margin-right: 12px; font-size: 18px;}    #cfacebook a.chat_fb:hover{color: yellow; text-decoration: none;} </style> <script>     function fchat()     {             var tchat= document.getElementById("tchat").value;             if(tchat==0 || tchat=='0')             {                                 document.getElementById("fchat").style.display = "block";                 document.getElementById("tchat").value=1;             }else{                 document.getElementById("fchat").style.display = "none";                 document.getElementById("tchat").value=0;             }                  }     setTimeout(function() {document.getElementById("fchat").style.display = "block";}, 6000); </script>   <div id="cfacebook">     <a href="javascript:;" class="chat_fb" onclick="javascript:fchat();"><i class="fa fa-comments"></i> Hỗ trợ trực tuyến</a>     <div id="fchat" class="fchat">         <div class="fb-page" data-tabs="messages" data-href="https://www.facebook.com/webkiengiang/" data-width="250" data-height="400" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false"></div>         <div class="chat-single"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/webkiengiang/"><i class="fa fa-facebook-square"></i> Fanpage Web Kiên Giang</a></div>     </div>     <input type="hidden" id="tchat" value="0"/> </div>

   

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Mình có thể dùng fb profile thay cho fanpage được không bạn? Nếu không được có cách nào chuyển fb profile thành fanpage không? nhimthulinh giúp mình vụ này với. Thanks nhiều.

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  => Chuyển đổi trang cá nhân của bạn thành Trang Facebook

  https://www.facebook.com/help/175644189234902

   

  Nhưng nếu đang ở Vn thì hình như bị vô hiệu hoá tính năng này ...

   
  Lần sửa cuối bởi bạn: 29/07/2016 20:55
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Vậy có cách nào không bạn? 

   
 • phavaphu

  phavaphu Phạm Văn Phương

  @anhyeuviolet bạn phải đi sang nước ngoài chứ sao! hii

   

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  Anh Tứ, anh Nhim và anhyeuviolet ... không giúp chắc mình đi sang Mỹ 1 chuyến quá kaka ... nhưng sợ khủng bố quá ...surprise

   
 • LittleBoss

  LittleBoss Bùi Đình Tín

  cái này nó chỉ là gửi tin nhắn thui chứ khách hàng ko chat trực tiếp trên này dc nhỉ

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  Chat được với KH chứ ko thì sao gọi là hỗ trợ trực tuyến.

   
 • duongnguyen

  duongnguyen Duong Nguyen

  - Cái này chỉ sử dụng được khi khách hàng có tài khoản FB và phải đăng nhập mới nhắn tin được

  - Nó chỉ dùng để nhắn tin cho FB thôi chứ không chat chít gì hết, mình thử rồi.

  - Bất tiện cho người dùng khi sử dụng mobi vì nó lúc nào cũng bung ra tràn hết màn hình chẳng thấy gì hết, cảm thấy kho chịu. Phải chi khi click vô mới xuất hiện, còn không xuất hiện khoảng 5 - 7s thấy đóng lại thì hay hơn.

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây