Tìm kiếm nhanh

chạy 2 domain cùng 1 code web, những nội dung khác nhau

Thảo luận trong 'Cài Đặt - Nâng Cấp' đăng bởi tanlucol, 12/11/2016 10:18.

 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

  Minh có hỏi cach chạy 2 domain trên cùng 1 code web.

  có bạn đưa cho mình 2 web những chạy cùng 1 code

   

  có nghĩa là 1 domain chạy modules trên web khác nhau
  http://xuquang.vn
  http://netquang.com
  2 domain nhưng 1 code đấy.

   

  bác nào có thể hướng dẩn cách làm được không ạ :)

   

   
 • Không biết có phải bạn nhắn tin mình hỏi về vấn đề này hay không? bạn xem hướng dẫn ở đây nhé

  http://netquang.com/blogs/nukeviet/huong-dan-2-domain-chay-cung-1-code-nukeviet-11.html

   
  anpy.ceo anhyeuviolet thích điều này.
 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

   

  chính xác rồi anh :) em cảm ơn nha

   
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

   

  Hướng dẫn 2 domain chạy cùng 1 code nukeviet

  Bạn gì mình cũng quên mất tên có nhắn tin nhờ hướng dẫn 2 domain chạy cùng 1 web, mỗi domain được trỏ đến 1 modules khác nhau, 1 giao diện khác nhau. Về giao diện bạn cần chọn trong modules tương ứng nhé, còn về config để chạy được bạn làm như sau:

   

  Mở file index.php ngang hàng với root tìm đoạn:
  // Referer + Gqueries
  if ($client_info['is_myreferer'] === 0 and !defined('NV_IS_MY_USER_AGENT')) {
      require NV_ROOTDIR . '/includes/core/referer.php';
  }

  Thêm xuống bên dưới nó đoạn này
  if( ! isset( $global_config['site_home_module'] ) or empty( $global_config['site_home_module'] ) ) $global_config['site_home_module'] = 'news';
  if( NV_MY_DOMAIN == 'http://xuquang.vn' ) $global_config['site_home_module'] = 'news';
  if( NV_MY_DOMAIN == 'http://abcdeft.com' ) $global_config['site_home_module'] = 'shops';
   

  Tác giả bài viết: Anh Út Beo

   
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

   

  chẳng hiểu sao - lúc f5 vài lần mới chạy bác

   

   
 • tanlucol

  tanlucol Tấn Lực

   

  mình làm xong vẩn không chạy được không biết sao luôn

   

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

   

  Gửi đầu đủ nội dung file index.php của bạn lên đây.

   
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
   * @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC.
   * All rights reserved
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate 31/05/2010, 00:36
   */
  
  define('NV_SYSTEM', true);
  
  // Xac dinh thu muc goc cua site
  define('NV_ROOTDIR', pathinfo(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', __file__), PATHINFO_DIRNAME));
  
  require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';
  
  require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';
  
  // Google Sitemap
  if ($nv_Request->isset_request(NV_NAME_VARIABLE, 'get') and $nv_Request->get_string(NV_NAME_VARIABLE, 'get') == 'SitemapIndex') {
    nv_xmlSitemapIndex_generate();
    die();
  }
  
  // Check user
  if (defined('NV_IS_USER')) {
    trigger_error('Hacking attempt', 256);
  }
  require NV_ROOTDIR . '/includes/core/is_user.php';
  
  // Cap nhat trang thai online
  if ($global_config['online_upd'] and !defined('NV_IS_AJAX') and !defined('NV_IS_MY_USER_AGENT')) {
    require NV_ROOTDIR . '/includes/core/online.php';
  }
  
  // Thong ke
  if ($global_config['statistic'] and !defined('NV_IS_AJAX') and !defined('NV_IS_MY_USER_AGENT')) {
    if (!$nv_Request->isset_request('statistic_' . NV_LANG_DATA, 'cookie')) {
      require NV_ROOTDIR . '/includes/core/stat.php';
    }
  }
  
  // Referer + Gqueries
  if ($client_info['is_myreferer'] === 0 and !defined('NV_IS_MY_USER_AGENT')) {
    require NV_ROOTDIR . '/includes/core/referer.php';
  	// Truy cap domain
  		if( ! isset( $global_config['site_home_module'] ) or empty( $global_config['site_home_module'] ) ) {
  		$global_config['site_home_module'] = 'news';
  		if( NV_MY_DOMAIN == 'http://nidala.vn/' ) $global_config['site_home_module'] = 'news';
  		if( NV_MY_DOMAIN == 'http://nidala.net/' ) $global_config['site_home_module'] = 'shops';
  		}
  }
  
  if ($nv_Request->isset_request(NV_NAME_VARIABLE, 'get') or $nv_Request->isset_request(NV_NAME_VARIABLE, 'post')) {
    $home = 0;
    $module_name = $nv_Request->get_string(NV_NAME_VARIABLE, 'post,get');
  
    if (empty($module_name)) {
      $module_name = $global_config['rewrite_op_mod'];
    }
  } else {
    $home = 1;
    $module_name = $global_config['site_home_module'];
    $meta_property['og:title'] = $global_config['site_name'];
  }
  
  if (preg_match($global_config['check_module'], $module_name)) {
    $site_mods = nv_site_mods();
    // IMG thong ke truy cap + online
    if ($global_config['statistic'] and isset($sys_mods['statistics']) and $nv_Request->get_string('second', 'get') == 'statimg') {
      include_once NV_ROOTDIR . '/includes/core/statimg.php';
    }
    $op = $nv_Request->get_string(NV_OP_VARIABLE, 'post,get', 'main');
    if (empty($op)) {
      $op = 'main';
    }
  
    if ($global_config['rewrite_op_mod'] != '' and !isset($sys_mods[$module_name])) {
      $op = ($op == 'main') ? $module_name : $module_name . '/' . $op;
      $module_name = $global_config['rewrite_op_mod'];
    }
  
    // Kiểm tra module có trong hệ thống hay không
    if (isset($site_mods[$module_name])) {
      // SSL
      if ($global_config['ssl_https'] === 3 and !empty($global_config['ssl_https_modules']) and in_array($module_name, $global_config['ssl_https_modules']) and (!isset($_SERVER['HTTPS']) or $_SERVER['HTTPS'] == 'off')) {
        header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
        header("Location: https://" . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
        exit();
      }
  
      // Global variable for module
      $module_info = $site_mods[$module_name];
      $module_file = $module_info['module_file'];
      $module_data = $module_info['module_data'];
      $module_upload = $module_info['module_upload'];
      $include_file = NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/funcs/main.php';
  
      if (file_exists($include_file)) {
       if(empty($global_config['switch_mobi_des'])) {
       	$global_config['array_theme_type'] = array_diff($global_config['array_theme_type'], array('m'));
       }
        // Tuy chon kieu giao dien
        if ($nv_Request->isset_request('nv' . NV_LANG_DATA . 'themever', 'get')) {
          $theme_type = $nv_Request->get_title('nv' . NV_LANG_DATA . 'themever', 'get', '', 1);
          if (in_array($theme_type, $global_config['array_theme_type'])) {
            $nv_Request->set_Cookie('nv' . NV_LANG_DATA . 'themever', $theme_type, NV_LIVE_COOKIE_TIME);
          }
  
          $nv_redirect = nv_get_redirect('get', true);
          if (empty($nv_redirect)) {
            $nv_redirect = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA;
          }
          Header('Location: ' . nv_url_rewrite($nv_redirect));
          die();
        }
  
        // Xac dinh cac $op, $array_op
        $array_op = array();
  
        if (!preg_match('/^[a-z0-9\-\_\/\+]+$/i', $op)) {
          Header('Location: ' . nv_url_rewrite(NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name, true));
          die();
        }
  
        if ($op != 'main' and !isset($module_info['funcs'][$op])) {
          $array_op = explode('/', $op);
          $op = (isset($module_info['funcs'][$array_op[0]])) ? $array_op[0] : 'main';
        }
        $op_file = $op;
  
        // Xac dinh quyen dieu hanh module
        if ($module_info['is_modadmin']) {
          define('NV_IS_MODADMIN', true);
        }
  
        if (defined('NV_IS_SPADMIN')) {
          $drag_block = $nv_Request->get_int('drag_block', 'session', 0);
          if ($nv_Request->isset_request('drag_block', 'get')) {
            $drag_block = $nv_Request->get_int('drag_block', 'get', 0);
            $nv_Request->set_Session('drag_block', $drag_block);
  
            $nv_redirect = nv_get_redirect('get', true);
  
            if (empty($nv_redirect)) {
              $nv_redirect = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name;
            }
            Header('Location: ' . nv_url_rewrite($nv_redirect, true));
            die();
          }
          if ($drag_block) {
            define('NV_IS_DRAG_BLOCK', true);
            $adm_int_lang = $nv_Request->get_string('int_lang', 'cookie');
            if ($adm_int_lang != NV_LANG_DATA) {
              $nv_Request->set_Cookie('int_lang', NV_LANG_DATA, NV_LIVE_COOKIE_TIME);
            }
          }
        }
  
        // Ket noi ngon ngu cua module
        if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/language/' . NV_LANG_INTERFACE . '.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/language/' . NV_LANG_INTERFACE . '.php';
        } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/language/en.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/language/en.php';
        }
  
        // Xac dinh kieu giao dien mac dinh
        $global_config['current_theme_type'] = $nv_Request->get_string('nv' . NV_LANG_DATA . 'themever', 'cookie', '');
        if(!in_array($global_config['current_theme_type'],$global_config['array_theme_type'])) {
        	$global_config['current_theme_type'] = '';
        	$nv_Request->set_Cookie('nv' . NV_LANG_DATA . 'themever', '', NV_LIVE_COOKIE_TIME);
        }
  
        // Xac dinh giao dien chung
        $is_mobile = false;
        $theme_type = '';
        $_theme_mobile = empty($module_info['mobile']) ? $global_config['mobile_theme'] : (($module_info['mobile'] == ':pcsite') ? $global_config['site_theme'] : (($module_info['mobile'] == ':pcmod') ? $module_info['theme'] : $module_info['mobile']));
        if ((($client_info['is_mobile'] and (empty($global_config['current_theme_type']) or empty($global_config['switch_mobi_des']))) or ($global_config['current_theme_type'] == 'm' and !empty($global_config['switch_mobi_des']))) and !empty($_theme_mobile) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $_theme_mobile . '/theme.php')) {
          $global_config['module_theme'] = $_theme_mobile;
          $is_mobile = true;
          $theme_type = 'm';
        } else {
          if (empty($global_config['current_theme_type']) and ($client_info['is_mobile'] or empty($_theme_mobile))) {
            $global_config['current_theme_type'] = 'r';
          }
  
          $_theme = (!empty($module_info['theme'])) ? $module_info['theme'] : $global_config['site_theme'];
          if (!empty($_theme) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $_theme . '/theme.php')) {
            $global_config['module_theme'] = $_theme;
            $theme_type = $global_config['current_theme_type'];
          } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/default/theme.php')) {
            $global_config['module_theme'] = 'default';
            $theme_type = $global_config['current_theme_type'];
          } else {
            trigger_error('Error! Does not exist themes default', 256);
          }
        }
  
        // Xac lap lai giao kieu giao dien hien tai
        if ($theme_type != $global_config['current_theme_type']) {
          $global_config['current_theme_type'] = $theme_type;
          $nv_Request->set_Cookie('nv' . NV_LANG_DATA . 'themever', $theme_type, NV_LIVE_COOKIE_TIME);
        }
        unset($theme_type);
  
        // Xac dinh layout funcs cua module
        $cache_file = NV_LANG_DATA . '_' . md5($module_name . '_' . $global_config['module_theme']) . '_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';
        if (($cache = $nv_Cache->getItem('modules', $cache_file)) != false) {
          $module_info['layout_funcs'] = unserialize($cache);
        } else {
          $module_info['layout_funcs'] = array();
          $sth = $db->prepare('SELECT f.func_name, t.layout FROM ' . NV_MODFUNCS_TABLE . ' f
  					INNER JOIN ' . NV_PREFIXLANG . '_modthemes t ON f.func_id=t.func_id
  					WHERE f.in_module = :module AND t.theme= :theme');
          $sth->bindParam(':module', $module_name, PDO::PARAM_STR);
          $sth->bindParam(':theme', $global_config['module_theme'], PDO::PARAM_STR);
          $sth->execute();
          while ($row = $sth->fetch()) {
            $module_info['layout_funcs'][$row['func_name']] = $row['layout'];
          }
          $sth->closeCursor();
  
          $cache = serialize($module_info['layout_funcs']);
          $nv_Cache->setItem('modules', $cache_file, $cache);
        }
  
        // Doc file cau hinh giao dien
        $themeConfig = nv_object2array(simplexml_load_file(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/config.ini'));
        require NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/theme.php';
  
        // Ket noi ngon ngu theo theme
        if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/language/' . NV_LANG_INTERFACE . '.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/language/' . NV_LANG_INTERFACE . '.php';
        } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/language/en.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/language/en.php';
        }
  
        // Xac dinh template module
        $module_info['template'] = $global_config['module_theme'];
        if (!file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/modules/' . $module_file)) {
          if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/default/modules/' . $module_file)) {
            $module_info['template'] = 'default';
          }
        }
  
        // Ket noi voi file functions.php, file chua cac function dung chung
        // cho ca module
        if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/functions.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/functions.php';
        }
  
        // Xac dinh op file
        $op_file = $module_info['funcs'][$op]['func_name'];
  
        if (file_exists(NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/modules/' . $module_file . '/theme.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/themes/' . $global_config['module_theme'] . '/modules/' . $module_file . '/theme.php';
        } elseif (file_exists(NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/theme.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/theme.php';
        }
  
        if (!defined('NV_IS_AJAX')) {
          nv_create_submenu();
        }
  
        // Ket noi voi cac op cua module de thuc hien
        if ($is_mobile and file_exists(NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/mobile/' . $op_file . '.php')) {
          require NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/mobile/' . $op_file . '.php';
        } else {
          require NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/funcs/' . $op_file . '.php';
        }
        exit();
      } elseif (isset($module_info['funcs']['main'])) {
        $sth = $db->prepare('UPDATE ' . NV_MODULES_TABLE . ' SET act=2 WHERE title= :title');
        $sth->bindParam(':title', $module_name, PDO::PARAM_STR);
        $sth->execute();
  
        nv_insert_notification('modules', 'auto_deactive_module', array(
          'custom_title' => $site_mods[$module_name]['custom_title']
        ));
        $nv_Cache->delMod('modules');
      }
    } elseif (isset($sys_mods[$module_name])) {
      $groups_view = (string) $sys_mods[$module_name]['groups_view'];
      if (!defined('NV_IS_USER') and $groups_view == '4') {
        Header('Location: ' . nv_url_rewrite(NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=users&' . NV_OP_VARIABLE . '=login&nv_redirect=' . nv_redirect_encrypt($client_info['selfurl']), true));
        die();
      } elseif (!defined('NV_IS_ADMIN') and ($groups_view == '2' or $groups_view == '1')) {
        // Exit
        nv_info_die($lang_global['error_404_title'], $lang_global['site_info'], $lang_global['module_for_admin'], 404);
      } elseif (defined('NV_IS_USER') and !nv_user_in_groups($groups_view)) {
        nv_info_die($lang_global['error_404_title'], $lang_global['error_404_title'], $lang_global['error_404_content'], 404);
      }
    }
  }
  
  nv_info_die($lang_global['error_404_title'], $lang_global['error_404_title'], $lang_global['error_404_content'], 404);
  

   

   
 • Bạn vào quản trị site add cái domain thứ 2 vô chưa? nhớ add nó vào nữa

   
  anpy.ceo thích điều này.
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

   

  đã làm như vẫn thế đó bác

   
 • Modules chính của site em là modules gì vậy? cho anh xem phần admin site em được kg?

  nếu được pm qua facebook anh. anhutbeo nhé

   
  anpy.ceo thích điều này.
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

   

  đã inbox cho ah rồi ạ

   

   
 • anpy.ceo

  anpy.ceo David An

  Hướng dẫn 2 domain chạy cùng 1 code nukeviet

  Bạn gì mình cũng quên mất tên có nhắn tin nhờ hướng dẫn 2 domain chạy cùng 1 web, mỗi domain được trỏ đến 1 modules khác nhau, 1 giao diện khác nhau. Về giao diện bạn cần chọn trong modules tương ứng nhé, còn về config để chạy được bạn làm như sau

   

  Mở file index.php ngang hàng với root tìm đoạn:
  // Referer + Gqueries
  if ($client_info['is_myreferer'] === 0 and !defined('NV_IS_MY_USER_AGENT')) {
      require NV_ROOTDIR . '/includes/core/referer.php';
  }

  ****** Chú ý :  Thêm xuống bên dưới nó đoạn này : sau dấu nháy nha


  if( ! isset( $global_config['site_home_module'] ) or empty( $global_config['site_home_module'] ) ) $global_config['site_home_module'] = 'news';
  if( NV_MY_DOMAIN == 'http://xuquang.vn' ) $global_config['site_home_module'] = 'news';
  if( NV_MY_DOMAIN == 'http://abcdeft.com' ) $global_config['site_home_module'] = 'shops';
   

  Tác giả bài viết: Anh Út Beo

   
 • Xong rồi Anhyeuviolet. Do bạn ấy đọc kg kĩ hướng dẫn. Bạn ấy bỏ cái đoạn đó trong dấu } 

   

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây