Tìm kiếm nhanh

[18/01/2017 - Full Code] Giao diện Bất động sản - Mod Shops

Thảo luận trong 'Fullcode' đăng bởi anhyeuviolet, 18/01/2017 08:09.

 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  NukeViet 4.1 Giao diện chế để dùng cho rao bán Bất động sản, nhỏ lẻ hoặc cá nhân.Ảnh demo có thể xem thêm bên dưới.

  [Full Code] Giao diện Bất động sản - Mod Shops

  [Full Code] Giao diện Bất động sản - Mod Shops

  Cập nhật 18/01/2017.

  + Nâng cấp lên 4.1.
  + Sửa lỗi phần slider bị trắng trang khi sửa hoặc thêm slide.
  + Sửa lỗi block BX của slider (tương thích jQuery 3).
  + Cập nhật chức năng nhỏ và giao diện của phần quản lý bất động sản.
  + Sửa một lỗi về tên layout mặc định của giao diện.

  ---------------------------------------
  ---------------------------------------
  Tải về :
  http://seoera.info/download/Giao-dien-Nukeviet-4/Full-Code-Giao-dien-Bat-dong-san-Mod-Shops.html

   
  saigonvn thích điều này.
 • phavaphu

  phavaphu Phạm Văn Phương

 • hoangvantruong92

  hoangvantruong92 Hoàng Trường

  Làm thế nào để hiển thị ảnh sản phẩm trong chi tiết sản phẩm bác ơi.

   
 • anhyeuviolet

  anhyeuviolet Kenny Nguyen

  ^

  Detail.tpl của theme sửa lại như sau

  <!-- BEGIN: main -->
  <div id="detail">
  	<div class="panel panel-default">
  	  <div class="panel-body">
  			<div class="col-md-24"> 
  			  <div><h1>{TITLE}</h1></div>
  				<div class="text-center">
  				<!-- BEGIN: adminlink -->
          <p>{ADMINLINK}</p>
          <!-- END: adminlink -->
  				</div>
          <div class="product_info">
            <!-- BEGIN: source -->
            <p class="location">
  						{LANG.detail_source}: 
  						<a href="{link_source}" title="{LANG.detail_source_search}">{source}</a>
  					</p>
            <!-- END: source -->
  					<!-- BEGIN: price -->
  					<p class="price">
  						Giá tham khảo: <span class="{class_money}">{product_price}</span>
  						<!-- BEGIN: discounts -->
  						<br />
  						<span class="money">{product_discounts}</span>
  						<!-- END: discounts -->
  					</p>
  					<!-- END: price -->
  					<!-- BEGIN: contact -->
  					<p class="price">
  						<span class="money">{LANG.price_contact}</span>
  					</p>
  					<!-- END: contact -->
  					<!-- BEGIN: hometext -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-about">
  					<h2 class="title-detail">{LANG.detail_hometext}</h2>
  						<div class="content_news">{hometext}</div>
  						<img class="img-thumbnail center-block" src="{SRC_PRO_LAGE}" alt="{TITLE}"/>
  					</div>
  					<!-- END: hometext -->
  					<!-- BEGIN: hometext2 -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-about">
  					<h2 class="title-detail">{LANG.detail_hometext2}</h2>
  						<div class="content_news">{hometext2}</div>
  					</div>
  					<!-- END: hometext2 -->
  					<!-- BEGIN: address -->
  					<div class="border"></div>
            <div id="review-exterior">
  						<h2 class="title-detail">{LANG.detail_product_address}</h2>
  						<div class="content_news">{address}</div>
  				  </div>
  				  <!-- END: address -->
  					<!-- BEGIN: promotional -->
  					<div class="border"></div>
            <div id="review-interior">
  						<h2 class="title-detail">{LANG.detail_promotional}</h2>
  						<div class="content_news">{promotional}</div>
  					</div>
  					<!-- END: promotional -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-amenities">
  						<h2 class="title-detail">{LANG.detail_product}</h2>
  						<div class="content_news">{DETAIL}</div>
  					</div>
  
  					<!-- BEGIN: warranty -->
  					<div class="border"></div>
            <div id="review-facilities">
  						<h2 class="title-detail">{LANG.detail_warranty}</h2>
  						<div class="content_news">{warranty}</div>
  					</div>
  					<!-- END: warranty -->
  
  					<!-- BEGIN: note -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-general">
  					<h2 class="title-detail">{LANG.cart_note}</h2>
  					<div class="content_news">{note}</div>
  					</div>
            <!-- END: note -->
  					<!-- BEGIN: othersimg -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-relative" class="apartment_relative">
  						<h2 class="title-detail">Hình ảnh khác</h2>
  						<!-- BEGIN: loop -->
  						<img class="img-thumbnail center-block" src="{IMG_SRC_OTHER}" alt="{TITLE}"/>
  						<!-- END: loop -->
  					</div>
  					<!-- END: othersimg -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-tskt"> 
  						<h2 class="title-detail">Liên hệ</h2>
  						<div class="row">
  							<div class="col-md-24">
  								[BLOCK_DETAIL_CONTACT]
  							</div>
  						</div>
  					</div>
  
  					<!-- BEGIN: other -->
  					<div class="border"></div>
  					<div id="review-relative" class="apartment_relative">
  						<h2 class="title-detail">Dự án khác tương tự</h2>
  						<div class="content_news">{OTHER}</div>	
  					</div>
  					<!-- END: other -->
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="msgshow" id="msgshow"></div>
  <script type="text/javascript" src="/themes/default/js/detail_nav.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
  	$(".content_news img").toggleClass('img-thumbnail');
  });
  </script>
  <!-- END: main -->

  theme.php của module real sửa lại như sau:

  <?php
  
  /**
   * @Project NUKEVIET 4.x
   * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
   * @copyright 2009
   * @License GNU/GPL version 2 or any later version
   * @Createdate 12/31/2009 0:51
   */
  
  if( ! defined( 'NV_IS_MOD_SHOPS' ) ) die( 'Stop!!!' );
  
  /**
   * redict_link()
   *
   * @param mixed $lang_view
   * @param mixed $lang_back
   * @param mixed $nv_redirect
   * @return
   */
  function redict_link( $lang_view, $lang_back, $nv_redirect )
  {
  	$contents = "<div class=\"frame\">";
  	$contents .= $lang_view . "<br /><br />\n";
  	$contents .= "<img border=\"0\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR ."images/load_bar.gif\"><br /><br />\n";
  	$contents .= "<a href=\"" . $nv_redirect . "\">" . $lang_back . "</a>";
  	$contents .= "</div>";
  	$contents .= "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;url=" . $nv_redirect . "\" />";
  	include NV_ROOTDIR . '/includes/header.php';
  	echo nv_site_theme( $contents );
  	include NV_ROOTDIR . '/includes/footer.php';
  	exit();
  }
  
  /**
   * draw_option_select_number()
   *
   * @param integer $select
   * @param integer $begin
   * @param integer $end
   * @param integer $step
   * @return
   */
  function draw_option_select_number( $select = -1, $begin = 0, $end = 100, $step = 1 )
  {
  	$html = "";
  	for( $i = $begin; $i < $end; $i = $i + $step )
  	{
  		if( $i == $select ) $html .= "<option value=\"" . $i . "\" selected=\"selected\">" . $i . "</option>";
  		else
  			$html .= "<option value=\"" . $i . "\">" . $i . "</option>";
  	}
  	return $html;
  }
  
  /**
   * view_home_group()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param string $html_pages
   * @return
   */
  function view_home_group( $data_content, $html_pages = "", $sort = 0 )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "main_procate.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  
  	$num_view = $pro_config['per_row'];
  
  	$xtpl->assign( 'CSS_PRODUCT_CODE', ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) ? " show-product-code" : "" );
  
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			if( $data_row['num_pro'] > 0 )
  			{
  				$xtpl->assign( 'TITLE_CATALOG', $data_row['title'] );
  				$xtpl->assign( 'LINK_CATALOG', $data_row['link'] );
  				$xtpl->assign( 'NUM_PRO', $data_row['num_pro'] );
  				$i = 1;
          $num_row = $pro_config['per_row'] == 3 ? 8 : 6;
  
  				foreach( $data_row['data'] as $data_row_i )
  				{
  					$xtpl->assign( 'ID', $data_row_i['id'] );
  					$xtpl->assign( 'LINK', $data_row_i['link_pro'] );
  					$xtpl->assign( 'TITLE', $data_row_i['title'] );
  					$xtpl->assign( 'TITLE0', nv_clean60( $data_row_i['title'], 40 ) );
  					$xtpl->assign( 'IMG_SRC', $data_row_i['homeimgthumb'] );
  					$xtpl->assign( 'LINK_ORDER', $data_row_i['link_order'] );
  					$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  					$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  					$xtpl->assign( 'hometext', $data_row_i['hometext'] );
  					$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row_i['product_code'] );
  
  					if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  					{
  						if( $data_row_i['showprice'] == '1' )
  						{
  							$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row_i['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row_i['product_unit'] );
  							$xtpl->assign( 'money_unit', $pro_config['money_unit'] );
  							$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.price' );
  						}
  						else
  						{
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.contact' );
  						}
  					}
  
  					$xtpl->assign( 'num', $num_row );
  
  					if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  					{
  						if( $data_row_i['showprice'] == '1' )
  						{
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.order' );
  						}
  					}
  					if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.catalogs.items.tooltip' );
  
  					if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_row_i['product_code'] ) )
  					{
  						$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.product_code' );
  					}
  
  					if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  					{
  						$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row_i['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row_i['id'] ) );
  						$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.adminlink' );
  					}
  
            // So sanh san pham
            if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
            {
              if( isset( $_SESSION['array_id'] ) )
              {
                $array_id = $_SESSION['array_id'];
                $array_id = unserialize( $array_id );
              }
              else
              {
                $array_id = array();
              }
              $xtpl->parse( 'main.catalogs.items.compare' );
            }
  
            if( ! empty( $array_id ) )
            {
              $ch = ( in_array( $data_row['id'], $array_id ) ) ? ' checked="checked"' : '';
              $xtpl->assign( 'ch', $ch );
            }
  
  					$xtpl->parse( 'main.catalogs.items' );
  					++$i;
  				}
  				if( $data_row['num_pro'] > $data_row['num_link'] ) $xtpl->parse( 'main.catalogs.view_next' );
  				$xtpl->parse( 'main.catalogs' );
  			}
  		}
  	}
  
  	if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.tooltip_js' );
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * view_home_catlist()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param string $html_pages
   * @return
   */
  function view_home_catlist( $data_content, $html_pages = "", $sort = 0 )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "main_procate_list.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  
  	$num_view = $pro_config['per_row'];
  
  	$xtpl->assign( 'CSS_PRODUCT_CODE', ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) ? " show-product-code" : "" );
  
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			if( $data_row['num_pro'] > 0 )
  			{
  				$xtpl->assign( 'TITLE_CATALOG', $data_row['title'] );
  				$xtpl->assign( 'LINK_CATALOG', $data_row['link'] );
  				$xtpl->assign( 'NUM_PRO', $data_row['num_pro'] );
  				$i = 0;
          $num_row = $pro_config['per_row'] == 3 ? 8 : 6;
  
  				foreach( $data_row['data'] as $data_row_i )
  				{
  					$xtpl->assign( 'ID', $data_row_i['id'] );
  					$xtpl->assign( 'LINK', $data_row_i['link_pro'] );
  					$xtpl->assign( 'TITLE', $data_row_i['title'] );
  					$xtpl->assign( 'TITLE0', nv_clean60( $data_row_i['title'], 40 ) );
  					$xtpl->assign( 'IMG_SRC', $data_row_i['homeimgthumb'] );
  					$xtpl->assign( 'LINK_ORDER', $data_row_i['link_order'] );
  					$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  					$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  					$xtpl->assign( 'hometext', $data_row_i['hometext'] );
  					$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row_i['product_code'] );
  
  					if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  					{
  						if( $data_row_i['showprice'] == '1' )
  						{
  							$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row_i['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row_i['product_unit'] );
  							$xtpl->assign( 'money_unit', $pro_config['money_unit'] );
  							$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.price' );
  						}
  						else
  						{
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.contact' );
  						}
  					}
  
  					$xtpl->assign( 'num', $num_row );
  
  					if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  					{
  						if( $data_row_i['showprice'] == '1' )
  						{
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.order' );
  						}
  					}
  
  					if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_row_i['product_code'] ) )
  					{
  						$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.product_code' );
  					}
  
  					if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  					{
  						$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row_i['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row_i['id'] ) );
  						$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.adminlink' );
  					}
  					++$i;
  					$xtpl->assign( 'CLS', $i==1 ? 'cat_list_remove_bt' : 'cat_list' );
  					$xtpl->parse( 'main.catalogs.items' );
  				}
  
  				if( $data_row['num_pro'] > $data_row['num_link'] ) $xtpl->parse( 'main.catalogs.view_next' );
  				$xtpl->parse( 'main.catalogs' );
  			}
  		}
  	}
  
  	if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.tooltip_js' );
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * view_home_cat()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param string $html_pages
   * @return
   */
  function view_home_cat( $data_content, $html_pages = "", $sort = 0 )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "main_procate.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  
  	$num_view = $pro_config['per_row'];
  
  	$xtpl->assign( 'CSS_PRODUCT_CODE', ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) ? " show-product-code" : "" );
  
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			if( $data_row['num_pro'] > 0 )
  			{
  				$xtpl->assign( 'TITLE_CATALOG', $data_row['title'] );
  				$xtpl->assign( 'LINK_CATALOG', $data_row['link'] );
  				$xtpl->assign( 'NUM_PRO', $data_row['num_pro'] );
  				$i = 1;
          $num_row = $pro_config['per_row'] == 3 ? 8 : 6;
  
  				foreach( $data_row['data'] as $data_row_i )
  				{
  					$xtpl->assign( 'ID', $data_row_i['id'] );
  					$xtpl->assign( 'LINK', $data_row_i['link_pro'] );
  					$xtpl->assign( 'TITLE', $data_row_i['title'] );
  					$xtpl->assign( 'TITLE0', nv_clean60( $data_row_i['title'], 40 ) );
  					$xtpl->assign( 'IMG_SRC', $data_row_i['homeimgthumb'] );
  					$xtpl->assign( 'LINK_ORDER', $data_row_i['link_order'] );
  					$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  					$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  					$xtpl->assign( 'hometext', $data_row_i['hometext'] );
  					$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row_i['product_code'] );
  
  					if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  					{
  						if( $data_row_i['showprice'] == '1' )
  						{
  							$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row_i['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row_i['product_unit'] );
  							$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.price' );
  						}
  						else
  						{
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.contact' );
  						}
  					}
  
  					$xtpl->assign( 'num', $num_row );
  
  					if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  					{
  						if( $data_row_i['showprice'] == '1' )
  						{
  							$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.order' );
  						}
  					}
  
  					if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_row_i['product_code'] ) )
  					{
  						$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.product_code' );
  					}
  
  					if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  					{
  						$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row_i['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row_i['id'] ) );
  						$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.adminlink' );
  					}
  
            // So sanh san pham
            if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
            {
              if( isset( $_SESSION['array_id'] ) )
              {
                $array_id = $_SESSION['array_id'];
                $array_id = unserialize( $array_id );
              }
              else
              {
                $array_id = array();
              }
              $xtpl->parse( 'main.catalogs.items.compare' );
            }
  
            if( ! empty( $array_id ) )
            {
              $ch = ( in_array( $data_row['id'], $array_id ) ) ? ' checked="checked"' : '';
              $xtpl->assign( 'ch', $ch );
            }
  
  					$xtpl->parse( 'main.catalogs.items' );
  					++$i;
  				}
  				if( $data_row['num_pro'] > $data_row['num_link'] ) $xtpl->parse( 'main.catalogs.view_next' );
  				$xtpl->parse( 'main.catalogs' );
  			}
  		}
  	}
  
  	if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.tooltip_js' );
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * view_home_all()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param string $html_pages
   * @return
   */
  function view_home_all( $data_content, $html_pages = "", $sort = 0 )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config, $op, $array_displays;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "main_product.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  
  	$xtpl->assign( 'CSS_PRODUCT_CODE', ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) ? " show-product-code" : "" );
  	if( ( ! isset( $op ) OR $op != 'detail' ) && $pro_config['show_displays'] == 1 )
  	{
  
  		foreach( $array_displays as $k => $array_displays_i )
  		{
  			$se = '';
  			$xtpl->assign( 'value', $array_displays_i );
  			$xtpl->assign( 'key', $k );
  			$se = ( $sort == $k ) ? 'selected="selected"' : '';
  			$xtpl->assign( 'se', $se );
  			$xtpl->parse( 'main.displays.sorts' );
  		}
  		$xtpl->parse( 'main.displays' );
  	}
  
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		$i = 1;
      $num_row = $pro_config['per_row'] == 3 ? 8 : 6;
  
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			$xtpl->assign( 'ID', $data_row['id'] );
  			$xtpl->assign( 'LINK', $data_row['link_pro'] );
  			$xtpl->assign( 'TITLE', $data_row['title'] );
  			$xtpl->assign( 'TITLE0', nv_clean60( $data_row['title'], 40 ) );
  			$xtpl->assign( 'IMG_SRC', $data_row['homeimgthumb'] );
  			$xtpl->assign( 'LINK_ORDER', $data_row['link_order'] );
  			$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  			$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  			$xtpl->assign( 'hometext', $data_row['hometext'] );
  			$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row['product_code'] );
  
  			$xtpl->assign( 'num', $num_row );
  
  			if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.items.order' );
  				}
  			}
  			if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row['product_unit'] );
  					$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  					$xtpl->parse( 'main.items.price' );
  				}
  				else
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.items.contact' );
  				}
  			}
  			if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.items.tooltip' );
  
  			if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_row['product_code'] ) )
  			{
  				$xtpl->parse( 'main.items.product_code' );
  			}
  
  			if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  			{
  				$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row['id'] ) );
  				$xtpl->parse( 'main.items.adminlink' );
  			}
  
        // So sanh san pham
        if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
        {
          if( isset( $_SESSION['array_id'] ) )
          {
            $array_id = $_SESSION['array_id'];
            $array_id = unserialize( $array_id );
          }
          else
          {
            $array_id = array();
          }
          $xtpl->parse( 'main.items.compare' );
        }
  
        if( ! empty( $array_id ) )
        {
          $ch = ( in_array( $data_row['id'], $array_id ) ) ? ' checked="checked"' : '';
          $xtpl->assign( 'ch', $ch );
        }
  
  			$xtpl->parse( 'main.items' );
  			++$i;
  		}
  
  		if( ! empty( $html_pages ) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'generate_page', $html_pages );
  			$xtpl->parse( 'main.pages' );
  		}
  	}
  	if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.tooltip_js' );
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * view_search_all()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param string $html_pages
   * @return
   */
  function view_search_all( $data_content, $html_pages = "" )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "search_all.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  
  	$num_view = $pro_config['per_row'];
  
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		$i = 1;
      $num_row = $pro_config['per_row'] == 3 ? 8 : 6;
  
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			$xtpl->assign( 'ID', $data_row['id'] );
  			$xtpl->assign( 'LINK', $data_row['link_pro'] );
  			$xtpl->assign( 'TITLE', $data_row['title'] );
  			$xtpl->assign( 'TITLE0', nv_clean60( $data_row['title'], 40 ) );
  			$xtpl->assign( 'IMG_SRC', $data_row['homeimgthumb'] );
  			$xtpl->assign( 'LINK_ORDER', $data_row['link_order'] );
  			$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  			$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  			$xtpl->assign( 'hometext', $data_row['hometext'] );
  			$xtpl->assign( 'num', $num_row );
  
  			if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.items.order' );
  				}
  			}
  			if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row['product_unit'] );
  					$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  					$xtpl->parse( 'main.items.price' );
  				}
  				else
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.items.contact' );
  				}
  			}
  			if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.items.tooltip' );
  
  			if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  			{
  				$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row['id'] ) );
  				$xtpl->parse( 'main.items.adminlink' );
  			}
  
        // So sanh san pham
        if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
        {
          if( isset( $_SESSION['array_id'] ) )
          {
            $array_id = $_SESSION['array_id'];
            $array_id = unserialize( $array_id );
          }
          else
          {
            $array_id = array();
          }
          $xtpl->parse( 'main.items.compare' );
        }
  
        if( ! empty( $array_id ) )
        {
          $ch = ( in_array( $data_row['id'], $array_id ) ) ? ' checked="checked"' : '';
          $xtpl->assign( 'ch', $ch );
        }
  
  			$xtpl->parse( 'main.items' );
  			++$i;
  		}
  		if( ! empty( $html_pages ) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'generate_page', $html_pages );
  			$xtpl->parse( 'main.pages' );
  		}
  	}
  	if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.tooltip_js' );
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * viewcat_page_gird()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $pages
   * @return
   */
  function viewcat_page_gird( $data_content, $pages, $sort = 0 )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $module_name, $pro_config, $array_displays;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "view_gird.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'module_name', $module_file );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  	$xtpl->assign( 'NV_LANG_VARIABLE', NV_LANG_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'NV_LANG_DATA', NV_LANG_DATA );
  	$xtpl->assign( 'NV_NAME_VARIABLE', NV_NAME_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'NV_OP_VARIABLE', NV_OP_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'alias', $data_content['alias'] );
  	$xtpl->assign( 'catid', $data_content['id'] );
  	$xtpl->assign( 'CAT_NAME', $data_content['title'] );
  	$xtpl->assign( 'count', $data_content['count'] );
  
  	if( $pro_config['show_displays'] == 1 )
  	{
  
  		foreach( $array_displays as $k => $array_displays_i )
  		{
  			$se = '';
  			$xtpl->assign( 'value', $array_displays_i );
  			$xtpl->assign( 'key', $k );
  			$se = ( $sort == $k ) ? 'selected="selected"' : '';
  			$xtpl->assign( 'se', $se );
  			$xtpl->parse( 'main.displays.sorts' );
  		}
  		$xtpl->parse( 'main.displays' );
  	}
  
  	if( ! empty( $data_content['data'] ) )
  	{
  		$i = 1;
  		$num_row = $pro_config['per_row'] == 3 ? 8 : 6;
  
  		foreach( $data_content['data'] as $data_row )
  		{
  			$xtpl->assign( 'id', $data_row['id'] );
  			$xtpl->assign( 'title_pro', $data_row['title'] );
  			$xtpl->assign( 'title_pro0', nv_clean60( $data_row['title'], 40 ) );
  			$xtpl->assign( 'link_pro', $data_row['link_pro'] );
  			$xtpl->assign( 'img_pro', $data_row['homeimgthumb'] );
  			$xtpl->assign( 'link_order', $data_row['link_order'] );
  			$xtpl->assign( 'intro', $data_row['hometext'] );
  			$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row['product_code'] );
  
  			if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row['product_unit'] );
  					$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  					$xtpl->parse( 'main.grid_rows.price' );
  				}
  				else
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.grid_rows.contact' );
  				}
  			}
  
  			$xtpl->assign( 'num', $num_row );
  			$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  			$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  
  			if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.grid_rows.order' );
  				}
  			}
  			if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.grid_rows.tooltip' );
  
  			if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_row['product_code'] ) )
  			{
  				$xtpl->parse( 'main.grid_rows.product_code' );
  			}
  
  			if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  			{
  				$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row['id'] ) );
  				$xtpl->parse( 'main.grid_rows.adminlink' );
  			}
  
        // So sanh san pham
        if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
        {
          if( isset( $_SESSION['array_id'] ) )
          {
            $array_id = $_SESSION['array_id'];
            $array_id = unserialize( $array_id );
          }
          else
          {
            $array_id = array();
          }
          $xtpl->parse( 'main.grid_rows.compare' );
        }
  
  			if( ! empty( $array_id ) )
  			{
  				$ch = ( in_array( $data_row['id'], $array_id ) ) ? ' checked="checked"' : '';
  				$xtpl->assign( 'ch', $ch );
  			}
  
  			$xtpl->parse( 'main.grid_rows' );
  			++$i;
  		}
  	}
  	$xtpl->assign( 'pages', $pages );
  	$xtpl->assign( 'LINK_LOAD', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=loadcart" );
  	if( $pro_config['active_tooltip'] == 1 ) $xtpl->parse( 'main.tooltip_js' );
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * viewcat_page_list()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $pages
   * @return
   */
  function viewcat_page_list( $data_content, $pages, $sort = 0 )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $module_name, $pro_config, $array_displays;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "view_list.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'module_name', $module_file );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  	$xtpl->assign( 'NV_LANG_VARIABLE', NV_LANG_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'NV_LANG_DATA', NV_LANG_DATA );
  	$xtpl->assign( 'NV_NAME_VARIABLE', NV_NAME_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'NV_OP_VARIABLE', NV_OP_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'alias', $data_content['alias'] );
  	$xtpl->assign( 'catid', $data_content['id'] );
  	$xtpl->assign( 'CAT_NAME', $data_content['title'] );
  	$xtpl->assign( 'link_order_all', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=setcart" );
  
  	if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
  	{
  		if( isset( $_SESSION['array_id'] ) )
  		{
  			$array_id = $_SESSION['array_id'];
  			$array_id = unserialize( $array_id );
  		}
  		else
  		{
  			$array_id = array();
  		}
  	}
  	if( $pro_config['show_displays'] == 1 )
  	{
  
  		foreach( $array_displays as $k => $array_displays_i )
  		{
  			$se = '';
  			$xtpl->assign( 'value', $array_displays_i );
  			$xtpl->assign( 'key', $k );
  			$se = ( $sort == $k ) ? 'selected="selected"' : '';
  			$xtpl->assign( 'se', $se );
  			$xtpl->parse( 'main.displays.sorts' );
  		}
  		$xtpl->parse( 'main.displays' );
  	}
  
  	$xtpl->assign( 'count', $data_content['count'] );
  	if( ! empty( $data_content['data'] ) )
  	{
  		foreach( $data_content['data'] as $data_row )
  		{
  			$xtpl->assign( 'id', $data_row['id'] );
  			$xtpl->assign( 'title_pro', $data_row['title'] );
  			$xtpl->assign( 'link_pro', $data_row['link_pro'] );
  			$xtpl->assign( 'img_pro', $data_row['homeimgthumb'] );
  			$xtpl->assign( 'link_order', $data_row['link_order'] );
  			$xtpl->assign( 'intro', $data_row['hometext'] );
  			$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row['product_code'] );
  
  			if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_row['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_row['product_unit'] );
  					$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  					$xtpl->parse( 'main.row.price' );
  				}
  				else
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.row.contact' );
  				}
  			}
  			$xtpl->assign( 'address', $data_row['address'] );
  			$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  			$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  			$xtpl->assign( 'publtime', $lang_module['detail_dateup'] . " " . nv_date( 'd-m-Y h:i:s A', $data_row['publtime'] ) );
  			if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  			{
  				if( $data_row['showprice'] == '1' )
  				{
  					$xtpl->parse( 'main.row.order' );
  				}
  			}
  
  			if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_row['product_code'] ) )
  			{
  				$xtpl->parse( 'main.row.product_code' );
  			}
  
  			if( ! empty( $array_id ) )
  			{
  				$ch = ( in_array( $data_row['id'], $array_id ) ) ? ' checked="checked"' : '';
  				$xtpl->assign( 'ch', $ch );
  			}
  			if( $pro_config['show_compare'] == 1 )
  			{
  				$xtpl->parse( 'main.row.compare' );
  			}
  
  			if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  			{
  				$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_row['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_row['id'] ) );
  				$xtpl->parse( 'main.row.adminlink' );
  			}
  
  			$xtpl->parse( 'main.row' );
  		}
  	}
  	$xtpl->assign( 'pages', $pages );
  	$xtpl->assign( 'LINK_LOAD', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=loadcart" );
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * detail_product()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $data_unit
   * @param mixed $data_others
   * @param mixed $data_shop
   * @param mixed $array_other_view
   * @return
   */
  function detail_product( $data_content, $data_unit, $data_others, $data_shop, $array_other_view )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $module_upload, $module_name, $my_head, $pro_config, $money_config, $global_config;
  
  	$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=";
  	$link2 = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=";
  
  	$xtpl = new XTemplate( "detail.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'MODULE', $module_name );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		$xtpl->assign( 'proid', $data_content['id'] );
  		$data_content['money_unit'] = ( $data_content['money_unit'] != "" ) ? $data_content['money_unit'] : "";
  		$xtpl->assign( 'SRC_PRO', $data_content['homeimgthumb'] );
  		$xtpl->assign( 'SRC_PRO_LAGE', $data_content['homeimgfile'] );
  		$xtpl->assign( 'TITLE', $data_content[NV_LANG_DATA . '_title'] );
  		$xtpl->assign( 'NUM_VIEW', $data_content['hitstotal'] );
  		$xtpl->assign( 'DATE_UP', $lang_module['detail_dateup'] . " " . nv_date( 'd-m-Y h:i:s A', $data_content['publtime'] ) );
  		$xtpl->assign( 'DETAIL', $data_content[NV_LANG_DATA . '_bodytext'] );
  		$xtpl->assign( 'LINK_ORDER', $link2 . "setcart&id=" . $data_content['id'] );
  		$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_content['product_code'] );
      $xtpl->assign( 'RATINGDETAIL', $data_content['ratingdetail'] );
      $xtpl->assign( 'PERCENT_RATE', $data_content['percent_rate'] );
      $xtpl->assign( 'RATE_AVG_PERCENT', $data_content['ratefercent_avg'] );
  		$xtpl->assign( 'RATE_TOTAL', $total_value = array_sum( $data_content['ratingdetail'] ));
  		if( ! empty( $data_content[NV_LANG_DATA . '_promotional'] ) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'promotional', $data_content[NV_LANG_DATA . '_promotional'] );
  			$xtpl->parse( 'main.promotional' );
  		}
  		if( ! empty( $data_content[NV_LANG_DATA . '_warranty'] ) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'warranty', $data_content[NV_LANG_DATA . '_warranty'] );
  			$xtpl->parse( 'main.warranty' );
  		}
  		if( ! empty( $data_content[NV_LANG_DATA . '_note'] ) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'note', $data_content[NV_LANG_DATA . '_note'] );
  			$xtpl->parse( 'main.note' );
  		}
  		if( ! empty( $data_content['source'] ) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'source', $data_content['source'] );
  			$xtpl->assign( 'link_source', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=search_result&amp;sid=" . $data_content['source_id'] );
  			$xtpl->parse( 'main.source' );
  		}
  		if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  		{
  			if( $data_content['showprice'] == '1' )
  			{
  				$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_content['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_content['product_unit'] );
  				$xtpl->assign( 'class_money', 'money' );
  				$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.price' );
  			}
  			else
  			{
  				$xtpl->parse( 'main.catalogs.items.contact' );
  			}
  		}
  
  		$xtpl->assign( 'pro_unit', $data_unit['title'] );
  		$xtpl->assign( 'product_number', $data_content['product_number'] );
  		$exptime = ( $data_content['exptime'] != 0 ) ? date( "d-m-Y", $data_content['exptime'] ) : "N/A";
  		$xtpl->assign( 'exptime', $exptime );
  		$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  		$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  		$xtpl->assign( 'RATE', $data_content['ratingdetail'] );
  		$hometext2 = $data_content[NV_LANG_DATA . '_hometext2'];
  		if ( !empty ($hometext2) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'hometext2', $hometext2 );
  			$xtpl->parse( 'main.hometext2' );
  		}
  
  		$address = $data_content[NV_LANG_DATA . '_address'];
  		if ( !empty ($address) )
  		{
  			$xtpl->assign( 'address', $address );
  			$xtpl->parse( 'main.address' );
  		}
  
  		if( $pro_config['active_showhomtext'] == "1" )
  		{
  			$xtpl->assign( 'hometext', $data_content[NV_LANG_DATA . '_hometext'] );
  			$xtpl->parse( 'main.hometext' );
  		}
  		if( ! empty( $data_content['otherimage'] ) )
  		{
  			$otherimage = explode( "|", $data_content['otherimage'] );
  		}
  		else
  		{
  			$otherimage = array();
  		}
  		if( ! empty( $otherimage ) )
  		{
  			foreach( $otherimage as $otherimage_i )
  			{
  				if( ! empty( $otherimage_i ) and file_exists( NV_UPLOADS_REAL_DIR . "/" . $module_upload . "/" . $otherimage_i ) )
  				{
  					$otherimage_i = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . "/" . $module_upload . "/" . $otherimage_i;
  					$xtpl->assign( 'IMG_SRC_OTHER', $otherimage_i );
  					$xtpl->parse( 'main.othersimg.loop' );
  				}
  			}
  			$xtpl->parse( 'main.othersimg' );
  		}
  		else
  		{
  			$xtpl->parse( 'main.no_otherimage' );
  		}
  
  		if( ! empty( $pro_config['show_product_code'] ) and ! empty( $data_content['product_code'] ) )
  		{
  			$xtpl->parse( 'main.product_code' );
  		}
  	}
  
  	if( ! empty( $data_others ) )
  	{
  		$hmtl = view_home_all( $data_others );
  		$xtpl->assign( 'OTHER', $hmtl );
  		$xtpl->parse( 'main.other' );
  	}
  	if( ! empty( $array_other_view ) )
  	{
  		$hmtl = view_home_all( $array_other_view );
  		$xtpl->assign( 'OTHER_VIEW', $hmtl );
  		$xtpl->parse( 'main.other_view' );
  	}
  
  	$xtpl->assign( 'LINK_LOAD', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=loadcart" );
  	$xtpl->assign( 'THEME_URL', NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'LINK_PRINT', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=print_pro&id=" . $data_content['id'] );
  	$xtpl->assign( 'LINK_RATE', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=rate&id=" . $data_content['id'] );
  
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		if( $data_content['showprice'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.price' );
  		else
  			$xtpl->parse( 'main.contact' );
  	}
  	if( $pro_config['active_order'] == '1' )
  	{
  		if( $data_content['showprice'] == '1' )
  		{
  			$xtpl->parse( 'main.order' );
  		}
  	}
  
  	if( ! empty( $data_content['allowed_rating'] ) )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.allowed_rating' );
  		$xtpl->parse( 'main.allowed_rating_js' );
  	}
  	if( ! empty( $data_content['allowed_send'] ) ) $xtpl->parse( 'main.allowed_send' );
  	if( ! empty( $data_content['allowed_print'] ) )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.allowed_print' );
  		$xtpl->parse( 'main.allowed_print_js' );
  	}
  	if( ! empty( $data_content['allowed_save'] ) ) $xtpl->parse( 'main.allowed_save' );
  
  	if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  	{
  		$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $data_content['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $data_content['id'] ) );
  		$xtpl->parse( 'main.adminlink' );
  	}
  
  	if( defined( 'NV_COMM_URL' ) )
  	{
  		$xtpl->assign( 'NV_COMM_URL', NV_COMM_URL );
  		$xtpl->parse( 'main.comment' );
  		$xtpl->parse( 'main.comment_tab' );
  	}
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * print_product()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $data_unit
   * @param mixed $page_title
   * @return
   */
  function print_product( $data_content, $data_unit, $page_title )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $global_config, $module_name, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "print_pro.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		$xtpl->assign( 'proid', $data_content['id'] );
  		$data_content['money_unit'] = ( $data_content['money_unit'] != "" ) ? $data_content['money_unit'] : "N/A";
  		$data_content[NV_LANG_DATA . '_address'] = ( $data_content[NV_LANG_DATA . '_address'] != "" ) ? $data_content[NV_LANG_DATA . '_address'] : "N/A";
  		$xtpl->assign( 'SRC_PRO', $data_content['homeimgthumb'] );
  		$xtpl->assign( 'SRC_PRO_LAGE', $data_content['homeimgfile'] );
  		$xtpl->assign( 'TITLE', $data_content[NV_LANG_DATA . '_title'] );
  		$xtpl->assign( 'NUM_VIEW', $data_content['hitstotal'] );
  		$xtpl->assign( 'DATE_UP', $lang_module['detail_dateup'] . date( ' d-m-Y ', $data_content['addtime'] ) . $lang_module['detail_moment'] . date( " h:i'", $data_content['addtime'] ) );
  		$xtpl->assign( 'DETAIL', $data_content[NV_LANG_DATA . '_bodytext'] );
  		$xtpl->assign( 'product_price', nice_number( $data_content['product_price'] ) . ' ' . $pro_config['money_unit'] .'/' . $data_content['product_unit'] );
  		$xtpl->assign( 'pro_unit', $data_unit['title'] );
  		$xtpl->assign( 'address', $data_content[NV_LANG_DATA . '_address'] );
  		$xtpl->assign( 'product_number', $data_content['product_number'] );
  		$exptime = ( $data_content['exptime'] != 0 ) ? date( "d-m-Y", $data_content['exptime'] ) : "N/A";
  		$xtpl->assign( 'exptime', $exptime );
  		$xtpl->assign( 'height', $pro_config['homeheight'] );
  		$xtpl->assign( 'width', $pro_config['homewidth'] );
  
  		$link_url = $global_config['site_url'] . '/' . "?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=detail/" . $data_content['id'] . "/" . $data_content[NV_LANG_DATA . '_alias'];
  		$xtpl->assign( 'link_url', $link_url );
  		$xtpl->assign( 'site_name', $global_config['site_name'] );
  		$xtpl->assign( 'url', $global_config['site_url'] );
  		$xtpl->assign( 'contact', $global_config['site_email'] );
  		$xtpl->assign( 'page_title', $page_title );
  	}
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.price' );
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * cart_product()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $array_error_number
   * @return
   */
  function cart_product( $data_content, $array_error_number )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $module_name, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "cart.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  	$price_total = 0;
  	$i = 1;
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			$xtpl->assign( 'stt', $i );
  			$xtpl->assign( 'id', $data_row['id'] );
  			$xtpl->assign( 'title_pro', $data_row['title'] );
  			$xtpl->assign( 'link_pro', $data_row['link_pro'] );
  			$xtpl->assign( 'img_pro', $data_row['homeimgthumb'] );
  
  			$note = str_replace( "|", ", ", $data_row['note'] );
  			$xtpl->assign( 'note', nv_clean60( $note, 50 ) );
  
  			$price_product_discounts = $data_row['product_price'] - ( $data_row['product_price'] * ( $data_row['product_discounts'] / 100 ) );
  			$price_product_discounts = CurrencyConversionToNumber( $price_product_discounts, $data_row['money_unit'], $pro_config['money_unit'] );
  
  			$xtpl->assign( 'product_price', FormatNumber( $price_product_discounts, 0, "", "" ) );
  			$xtpl->assign( 'pro_num', $data_row['num'] );
  			$xtpl->assign( 'product_unit', $data_row['product_unit'] );
  			$xtpl->assign( 'link_remove', $data_row['link_remove'] );
  
  			$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "class=\"bg\"" : "";
  
  			if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.rows.price2' );
  
  			$xtpl->parse( 'main.rows' );
  			$price_total = $price_total + ( double )( $price_product_discounts ) * ( int )( $data_row['num'] );
  			++$i;
  		}
  	}
  	if( ! empty( $array_error_number ) )
  	{
  		foreach( $array_error_number as $title_error )
  		{
  			$xtpl->assign( 'ERROR_NUMBER_PRODUCT', $title_error );
  			$xtpl->parse( 'main.errortitle.errorloop' );
  		}
  		$xtpl->parse( 'main.errortitle' );
  	}
  	$xtpl->assign( 'price_total', FormatNumber( $price_total, 2, '.', ',' ) );
  	$xtpl->assign( 'unit_config', $pro_config['money_unit'] );
  	$xtpl->assign( 'LINK_DEL_ALL', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=remove" );
  	$xtpl->assign( 'LINK_CART', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=cart" );
  	$xtpl->assign( 'LINK_PRODUCTS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "" );
  	$xtpl->assign( 'link_order_all', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=order" );
  
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.price1' );
  		$xtpl->parse( 'main.price3' );
  	}
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * uers_order()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $data_order
   * @param mixed $error
   * @return
   */
  function uers_order( $data_content, $data_order, $error )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $module_name, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "order.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  	$price_total = 0;
  	$i = 1;
  	if( ! empty( $data_content ) )
  	{
  		foreach( $data_content as $data_row )
  		{
  			$xtpl->assign( 'id', $data_row['id'] );
  			$xtpl->assign( 'title_pro', $data_row['title'] );
  			$xtpl->assign( 'link_pro', $data_row['link_pro'] );
  			$note = str_replace( "|", ", ", $data_row['note'] );
  			$xtpl->assign( 'note', nv_clean60( $note, 50 ) );
  			$price_product_discounts = $data_row['product_price'] - ( $data_row['product_price'] * ( $data_row['product_discounts'] / 100 ) );
  			$price_product_discounts = CurrencyConversionToNumber( $price_product_discounts, $data_row['money_unit'], $pro_config['money_unit'] );
  			$xtpl->assign( 'product_price', FormatNumber( $price_product_discounts, 0, "", "" ) );
  			$xtpl->assign( 'pro_num', $data_row['num'] );
  			$xtpl->assign( 'product_unit', $data_row['product_unit'] );
  			$xtpl->assign( 'pro_no', $i );
  			$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "class=\"bg\"" : "";
  			$xtpl->assign( 'bg', $bg );
  			if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.rows.price2' );
  			$xtpl->parse( 'main.rows' );
  			$price_total = $price_total + ( double )( $price_product_discounts ) * ( int )( $data_row['num'] );
  			++$i;
  		}
  	}
  	$xtpl->assign( 'price_total', FormatNumber( $price_total, 2, '.', ',' ) );
  	$xtpl->assign( 'unit_config', $pro_config['money_unit'] );
  	$xtpl->assign( 'DATA', $data_order );
  	$xtpl->assign( 'ERROR', $error );
  	$xtpl->assign( 'LINK_CART', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=cart" );
  
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.price1' );
  		$xtpl->parse( 'main.price3' );
  	}
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * payment()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $data_pro
   * @param mixed $url_checkout
   * @param mixed $intro_pay
   * @return
   */
  function payment( $data_content, $data_pro, $url_checkout, $intro_pay )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $global_config, $module_name, $pro_config;
  	$xtpl = new XTemplate( "payment.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'dateup', date( "d-m-Y", $data_content['order_time'] ) );
  	$xtpl->assign( 'moment', date( "h:i' ", $data_content['order_time'] ) );
  	$xtpl->assign( 'DATA', $data_content );
  	$xtpl->assign( 'order_id', $data_content['order_id'] );
  
  	$i = 0;
  	foreach( $data_pro as $pdata )
  	{
  		$xtpl->assign( 'product_name', $pdata['title'] );
  		$xtpl->assign( 'product_number', $pdata['product_number'] );
  		$xtpl->assign( 'product_price', FormatNumber( $pdata['product_price'], 2, '.', ',' ) );
  		$xtpl->assign( 'product_unit', $pdata['product_unit'] );
  		$xtpl->assign( 'product_note', $pdata['product_note'] );
  		$xtpl->assign( 'link_pro', $pdata['link_pro'] );
  		$xtpl->assign( 'pro_no', $i + 1 );
  
  		$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "class=\"bg\"" : "";
  		$xtpl->assign( 'bg', $bg );
  
  		if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.loop.price2' );
  
  		$xtpl->parse( 'main.loop' );
  		++$i;
  	}
  	if( ! empty( $data_content['order_note'] ) )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.order_note' );
  	}
  	$xtpl->assign( 'order_total', FormatNumber( $data_content['order_total'], 2, '.', ',' ) );
  	$xtpl->assign( 'unit', $data_content['unit_total'] );
  	if( ! empty( $url_checkout ) )
  	{
  		$xtpl->assign( 'note_pay', '' );
  		foreach( $url_checkout as $value )
  		{
  			$xtpl->assign( 'DATA_PAYMENT', $value );
  			$xtpl->parse( 'main.actpay.payment.paymentloop' );
  		}
  
  		$xtpl->parse( 'main.actpay.payment' );
  	}
  
    if( ! empty( $intro_pay) )
    {
      $xtpl->assign( 'intro_pay', $intro_pay );
      $xtpl->parse( 'main.actpay.intro_pay' );
    }
  
  	if( $pro_config['active_payment'] == '1' and $pro_config['active_order'] == '1' and $pro_config['active_price'] == '1' and $pro_config['active_order_number'] == '0' ) $xtpl->parse( 'main.actpay' );
  	$xtpl->assign( 'url_finsh', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name );
  	$xtpl->assign( 'url_print', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=print&order_id=" . $data_content['order_id'] . "&checkss=" . md5( $data_content['order_id'] . $global_config['sitekey'] . session_id() ) );
  
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.price1' );
  		$xtpl->parse( 'main.price3' );
  	}
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * print_pay()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $data_pro
   * @return
   */
  function print_pay( $data_content, $data_pro )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "print.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'dateup', date( "d-m-Y", $data_content['order_time'] ) );
  	$xtpl->assign( 'moment', date( "h:i' ", $data_content['order_time'] ) );
  	$xtpl->assign( 'DATA', $data_content );
  	$xtpl->assign( 'order_id', $data_content['order_id'] );
  
  	$i = 0;
  	foreach( $data_pro as $pdata )
  	{
  		$xtpl->assign( 'product_name', $pdata['title'] );
  		$xtpl->assign( 'product_number', $pdata['product_number'] );
  		$xtpl->assign( 'product_price', FormatNumber( $pdata['product_price'], 2, '.', ',' ) );
  		$xtpl->assign( 'product_unit', $pdata['product_unit'] );
  		$xtpl->assign( 'product_note', $pdata['product_note'] );
  		$xtpl->assign( 'link_pro', $pdata['link_pro'] );
  		$xtpl->assign( 'pro_no', $i + 1 );
  		$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "class=\"bg\"" : "";
  		$xtpl->assign( 'bg', $bg );
  		if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.loop.price2' );
  		$xtpl->parse( 'main.loop' );
  		++$i;
  	}
  	if( ! empty( $data_content['order_note'] ) )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.order_note' );
  	}
  	$xtpl->assign( 'order_total', FormatNumber( $data_content['order_total'], 2, '.', ',' ) );
  	$xtpl->assign( 'unit', $data_content['unit_total'] );
  
  	$payment = "";
  	if( $data_content['transaction_status'] == 4 )
  	{
  		$payment = $lang_module['history_payment_yes'];
  	}
  	elseif( $data_content['transaction_status'] == 3 )
  	{
  		$payment = $lang_module['history_payment_cancel'];
  	}
  	elseif( $data_content['transaction_status'] == 2 )
  	{
  		$payment = $lang_module['history_payment_check'];
  	}
  	elseif( $data_content['transaction_status'] == 1 )
  	{
  		$payment = $lang_module['history_payment_send'];
  	}
  	elseif( $data_content['transaction_status'] == 0 )
  	{
  		$payment = $lang_module['history_payment_no'];
  	}
  	elseif( $data_content['transaction_status'] == - 1 )
  	{
  		$payment = $lang_module['history_payment_wait'];
  	}
  	else
  	{
  		$payment = "ERROR";
  	}
  	$xtpl->assign( 'payment', $payment );
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.price1' );
  		$xtpl->parse( 'main.price3' );
  	}
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * history_order()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $link_check_order
   * @return
   */
  function history_order( $data_content, $link_check_order )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $module_name, $pro_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "history_order.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$i = 0;
  
  	foreach( $data_content as $data_row )
  	{
  		$xtpl->assign( 'order_code', $data_row['order_code'] );
  		$xtpl->assign( 'history_date', date( "d-m-Y", $data_row['order_time'] ) );
  		$xtpl->assign( 'history_moment', date( "h:i' ", $data_row['order_time'] ) );
  		$xtpl->assign( 'history_total', FormatNumber( $data_row['order_total'], 2, '.', ',' ) );
  		$xtpl->assign( 'unit_total', $data_row['unit_total'] );
  		$xtpl->assign( 'note', $data_row['order_note'] );
  		$xtpl->assign( 'URL_DEL_BACK', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=history" );
  		if( intval( $data_row['transaction_status'] ) == - 1 )
  		{
  			$xtpl->assign( 'link_remove', $data_row['link_remove'] );
        $xtpl->parse( 'main.rows.remove' );
  		}
  		else
  		{
        $xtpl->parse( 'main.rows.no_remove' );
  		}
  		$xtpl->assign( 'link', $data_row['link'] );
  
  		/* transaction_status: Trang thai giao dich:
  		 0 - Giao dich moi tao
  		 1 - Chua thanh toan;
  		 2 - Da thanh toan, dang bi tam giu;
  		 3 - Giao dich bi huy;
  		 4 - Giao dich da hoan thanh thanh cong (truong hop thanh toan ngay hoac thanh toan tam giu nhung nguoi mua da phe chuan)
  		 */
  		if( $data_row['transaction_status'] == 4 )
  		{
  			$history_payment = $lang_module['history_payment_yes'];
  		}
  		elseif( $data_row['transaction_status'] == 3 )
  		{
  			$history_payment = $lang_module['history_payment_cancel'];
  		}
  		elseif( $data_row['transaction_status'] == 2 )
  		{
  			$history_payment = $lang_module['history_payment_check'];
  		}
  		elseif( $data_row['transaction_status'] == 1 )
  		{
  			$history_payment = $lang_module['history_payment_send'];
  		}
  		elseif( $data_row['transaction_status'] == 0 )
  		{
  			$history_payment = $lang_module['history_payment_no'];
  		}
  		elseif( $data_row['transaction_status'] == - 1 )
  		{
  			$history_payment = $lang_module['history_payment_wait'];
  		}
  		else
  		{
  			$history_payment = "ERROR";
  		}
  
  		$xtpl->assign( 'LINK_CHECK_ORDER', $link_check_order );
  		$xtpl->assign( 'history_payment', $history_payment );
  		$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? "class=\"bg\"" : "";
  		$xtpl->assign( 'bg', $bg );
  		$xtpl->assign( 'TT', $i + 1 );
  		if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.rows.price2' );
  		$xtpl->parse( 'main.rows' );
  		++$i;
  	}
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.price1' );
  	}
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * search_theme()
   *
   * @param mixed $key
   * @param mixed $check_num
   * @param mixed $date_array
   * @param mixed $array_cat_search
   * @return
   */
  function search_theme( $key, $check_num, $date_array, $array_cat_search )
  {
  	global $module_name, $module_info, $module_file, $lang_module, $module_name;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "search.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'NV_LANG_VARIABLE', NV_LANG_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'NV_LANG_DATA', NV_LANG_DATA );
  	$xtpl->assign( 'NV_NAME_VARIABLE', NV_NAME_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'MODULE_NAME', $module_name );
  	$xtpl->assign( 'BASE_URL_SITE', NV_BASE_SITEURL );
  	$xtpl->assign( 'TO_DATE', $date_array['to_date'] );
  	$xtpl->assign( 'FROM_DATE', $date_array['from_date'] );
  	$xtpl->assign( 'KEY', $key );
  	$xtpl->assign( 'NV_OP_VARIABLE', NV_OP_VARIABLE );
  	$xtpl->assign( 'OP_NAME', 'search' );
  
  	foreach( $array_cat_search as $search_cat )
  	{
  		$xtpl->assign( 'SEARCH_CAT', $search_cat );
  		$xtpl->parse( 'main.search_cat' );
  	}
  	for( $i = 0; $i <= 3; $i++ )
  	{
  		if( $check_num == $i ) $xtpl->assign( 'CHECK' . $i, "selected=\"selected\"" );
  		else
  			$xtpl->assign( 'CHECK' . $i, "" );
  	}
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  /**
   * search_result_theme()
   *
   * @param mixed $key
   * @param mixed $numRecord
   * @param mixed $per_pages
   * @param mixed $pages
   * @param mixed $array_content
   * @param mixed $url_link
   * @param mixed $catid
   * @return
   */
  function search_result_theme( $key, $numRecord, $per_pages, $pages, $array_content, $url_link, $catid )
  {
  	global $module_file, $module_info, $lang_module, $global_array_cat;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "search.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  
  	$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'KEY', $key );
  
  	$xtpl->assign( 'TITLE_MOD', $lang_module['search_modul_title'] );
  
  	if( ! empty( $array_content ) )
  	{
  		foreach( $array_content as $value )
  		{
  		  $listcatid = explode( ",", $value['listcatid'] );
  			$catid_i = ( $catid > 0 ) ? $catid : end( $listcatid );
  			$url = $global_array_cat[$catid_i]['link'] . '/' . $value['alias'] . "-" . $value['id'];
  
  			$xtpl->assign( 'LINK', $url );
  			$xtpl->assign( 'TITLEROW', BoldKeywordInStr( $value['title'], $key ) );
  			$xtpl->assign( 'CONTENT', BoldKeywordInStr( $value['hometext'], $key ) . "..." );
  
  			$xtpl->assign( 'IMG_SRC', $value['homeimgthumb'] );
  			$xtpl->parse( 'results.result.result_img' );
  
  			if( defined( 'NV_IS_MODADMIN' ) )
  			{
  				$xtpl->assign( 'ADMINLINK', nv_link_edit_page( $value['id'] ) . "&nbsp;-&nbsp;" . nv_link_delete_page( $value['id'] ) );
  				$xtpl->parse( 'results.result.adminlink' );
  			}
  
  			$xtpl->parse( 'results.result' );
  		}
  	}
  	if( $numRecord == 0 )
  	{
  		$xtpl->assign( 'KEY', $key );
  		$xtpl->assign( 'INMOD', $lang_module['search_modul_title'] );
  		$xtpl->parse( 'results.noneresult' );
  	}
  	if( $numRecord > $per_pages )// show pages
  	{
  		$url_link = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  		$in = strpos( $url_link, '&page' );
  		if( $in != 0 ) $url_link = substr( $url_link, 0, $in );
  		$generate_page = nv_generate_page( $url_link, $numRecord, $per_pages, $pages );
  		$xtpl->assign( 'VIEW_PAGES', $generate_page );
  		$xtpl->parse( 'results.pages_result' );
  	}
  	$xtpl->assign( 'MY_DOMAIN', NV_MY_DOMAIN );
  	$xtpl->assign( 'NUMRECORD', $numRecord );
  	$xtpl->parse( 'results' );
  	return $xtpl->text( 'results' );
  }
  
  /**
   * email_new_order()
   *
   * @param mixed $data_content
   * @param mixed $data_pro
   * @return
   */
  function email_new_order( $data_content, $data_pro )
  {
  	global $module_info, $lang_module, $module_file, $pro_config, $global_config;
  
  	$xtpl = new XTemplate( "email_new_order.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file );
  	$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  	$xtpl->assign( 'dateup', date( "d-m-Y", $data_content['order_time'] ) );
  	$xtpl->assign( 'moment', date( "h:i' ", $data_content['order_time'] ) );
  	$xtpl->assign( 'DATA', $data_content );
  	$xtpl->assign( 'SITE_NAME', $global_config['site_name'] );
  	$xtpl->assign( 'SITE_DOMAIN', $global_config['site_url'] );
  
  	$i = 0;
  	foreach( $data_pro as $pdata )
  	{
  		$xtpl->assign( 'product_name', $pdata['title'] );
  		$xtpl->assign( 'product_number', $pdata['product_number'] );
  		$xtpl->assign( 'product_price', FormatNumber( $pdata['product_price'], 2, '.', ',' ) );
  		$xtpl->assign( 'product_unit', $pdata['product_unit'] );
  		$xtpl->assign( 'product_note', $pdata['product_note'] );
  		$xtpl->assign( 'pro_no', $i + 1 );
  
  		$bg = ( $i % 2 == 0 ) ? " style=\"background:#f3f3f3;\"" : "";
  		$xtpl->assign( 'bg', $bg );
  
  		if( $pro_config['active_price'] == '1' ) $xtpl->parse( 'main.loop.price2' );
  		$xtpl->parse( 'main.loop' );
  		++$i;
  	}
  
  	if( ! empty( $data_content['order_note'] ) )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.order_note' );
  	}
  
  	$xtpl->assign( 'order_total', FormatNumber( $data_content['order_total'], 2, '.', ',' ) );
  	$xtpl->assign( 'unit', $data_content['unit_total'] );
  
  	if( $pro_config['active_price'] == '1' )
  	{
  		$xtpl->parse( 'main.price1' );
  		$xtpl->parse( 'main.price3' );
  	}
  
  	$xtpl->parse( 'main' );
  	return $xtpl->text( 'main' );
  }
  
  ?>

   

   
  hoanglongvnpt thích điều này.

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây