Tìm kiếm nhanh

[Help] mở chuyên mục link cho menu shop

Thảo luận trong 'Modules sản phẩm' đăng bởi anpy.ceo, 21/07/2016 11:27.

  • anpy.ceo

    anpy.ceo David An

    http://domain.vn/dong-phuc-ao-thun/ao-thun-cong-so.html

    hiện tại link cũ e đi seo như thế này 

    - e làm lại web thì link thế này

    http://domain.vn/ao-thun-cong-so.html

    -----

    các bác hướng dẫn cho làm sao trở lại link cũ đc ko a 

    e đang sử dụng module shop - menu block.catalogsv.tpl

     
  • nhimthulinh

    nhimthulinh

    Điều hành viên Quản trị diễn đàn

    cũ và mới có gì khác? vẫn chạy bt mà

    còn muốn như cũ vào cấu hình chung : Loại bỏ tên module trên url

    bỏ shops đi, chọn news thay thế

     
    anpy.ceo thích điều này.
  • anpy.ceo

    anpy.ceo David An

     

    đã làm theo cách này rồi bác ; như vẫn ko hiện chuyên mục chính - mà vào chuyên mục con luôn 

    link mới : http://domain.vn/san-pham/ao-thun-cong-so.html  " không thấy hiện (dong-phuc-ao-thun)" a

    link cụ : http://domain.vn/dong-phuc-ao-thun/ao-thun-cong-so.html

     

     
  • anhyeuviolet

    anhyeuviolet Kenny Nguyen

    Cái này là muốn hiển thị sub-category và main-category cho link sản phẩm con.

    Phải can thiệp vào hầu như tất cả các file PHP và rất mệt.

    Chưa kể sau này upgrade phiên bản mới thì xác cmn định.

     

    Nên mình khuyên bạn nên tính phương án khác.

     
  • anpy.ceo

    anpy.ceo David An

     

    dạ phương án khác thế nào bác - giúp với ạ

     
  • quocdoan419

    quocdoan419 Quốc Đoàn

    thay thế functions.php :

    <?php
    
    /**
     * @Project NUKEVIET 4.x
     * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
     * @copyright 2009
     * @License GNU/GPL version 2 or any later version
     * @Createdate 12/31/2009 0:51
     */
    
    if (! defined('NV_SYSTEM')) {
        die('Stop!!!');
    }
    
    define('NV_IS_MOD_SHOPS', true);
    
    require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/global.functions.php';
    require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/site.functions.php';
    
    $array_wishlist_id = array();
    $arr_cat_title = array();
    $catid = 0;
    $parentid = 0;
    $set_viewcat = '';
    //$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
    $alias_cat_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : $array_op[0];
    $alias_group_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : '';
    $groupid = 0;
    
    $array_displays = array(
        '0' => $lang_module['displays_new'],
        '1' => $lang_module['displays_price_asc'],
        '2' => $lang_module['displays_price_desc']
    );
    
    // Categories
    foreach ($global_array_shops_cat as $row) {
        $global_array_shops_cat[$row['catid']]['link'] =  NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $row['alias'];
    
        if ($alias_cat_url == $row['alias']) {
            $catid = $row['catid'];
            $parentid = $row['parentid'];
        }
    }
    
    // Groups
    foreach ($global_array_group as $row) {
        $global_array_group[$row['groupid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=group/' . $row['alias'];
        if ($alias_group_url == $row['alias']) {
            $groupid = $row['groupid'];
        }
    }
    unset($alias_cat_url, $row, $alias_group_url);
    
    $page = 1;
    $per_page = $pro_config['per_page'];
    
    if ($op == 'main') {
        if (empty($catid)) {
            if (preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', (isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : ''), $m)) {
                $page = ( int )$m[1];
            }
        } else {
            if (sizeof($array_op) == 2 and preg_match('/^([a-z0-9\-]+)$/i', $array_op[1]) and ! preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', $array_op[1], $m2)) {
    	        $alias_url = $array_op[1];
    	        $sql = $db->query('SELECT id FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_rows WHERE ' . NV_LANG_DATA . '_alias = ' . $db->quote($alias_url) );
    list($check) = $sql->fetch();
    if(empty($check))
    	{
    		 $op = 'viewcat';
    		 //$array_op = explode('/',$array_op[1]);
    		 //die($array_op[0]);
    		//$array_op[0] = $array_op[1];
    	}
    	else {
    		$op = 'detail';
    		}
                        } else {
                $op = 'viewcat';
            }
    
            $parentid = $catid;
            while ($parentid > 0) {
                $array_cat_i = $global_array_shops_cat[$parentid];
                $array_mod_title[] = array(
                    'catid' => $parentid,
                    'title' => $array_cat_i['title'],
                    'link' => $array_cat_i['link']
                );
                $parentid = $array_cat_i['parentid'];
            }
            sort($array_mod_title, SORT_NUMERIC);
        }
    }
    
    // Wishlist
    if (defined('NV_IS_USER') and $pro_config['active_wishlist']) {
        $listid = $db->query('SELECT listid FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_wishlist WHERE user_id = ' . $user_info['userid'] . '')->fetchColumn();
        if ($listid) {
            $array_wishlist_id = explode(',', $listid);
        }
    }
    
    /**
     * GetDataIn()
     *
     * @param mixed $result
     * @param mixed $catid
     * @return
     */
    function GetDataIn($result, $catid)
    {
        global $global_array_shops_cat, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_config;
    
        $data_content = array();
        $data = array();
        while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_from, $gift_to, $newday) = $result->fetch(3)) {
            if ($homeimgthumb == 1) {
                //image thumb
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 2) {
                //image file
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 3) {
                //image url
    
                $thumb = $homeimgfile;
            } else {
                //no image
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
            }
    
            $data[] = array(
                'id' => $id,
                'listcatid' => $listcatid,
                'publtime' => $publtime,
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'hometext' => $hometext,
                'homeimgalt' => $homeimgalt,
                'homeimgthumb' => $thumb,
                'product_code' => $product_code,
                'product_number' => $product_number,
                'product_price' => $product_price,
                'discount_id' => $discount_id,
                'money_unit' => $money_unit,
                'showprice' => $showprice,
                'newday' => $newday,
                'gift_content'=> $gift_content,
                'gift_from'=> $gift_from,
                'gift_to'=> $gift_to,
                'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
                'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
            );
        }
    
        $data_content['id'] = $catid;
        $data_content['title'] = $global_array_shops_cat[$catid]['title'];
        $data_content['image'] = $global_array_shops_cat[$catid]['image'];
        $data_content['data'] = $data;
        $data_content['alias'] = $global_array_shops_cat[$catid]['alias'];
    
        return $data_content;
    }
    
    /**
     * GetDataInGroup()
     *
     * @param mixed $result
     * @param mixed $groupid
     * @return
     */
    function GetDataInGroups($result, $array_g)
    {
        global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
    
        $data_content = array();
        $data = array();
    
        while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $newday) = $result->fetch(3)) {
            if ($homeimgthumb == 1) {
                //image thumb
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 2) {
                //image file
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 3) {
                //image url
    
                $thumb = $homeimgfile;
            } else {
                //no image
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
            }
    
            $data[] = array(
                'id' => $id,
                'listcatid' => $listcatid,
                'publtime' => $publtime,
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'hometext' => $hometext,
                'homeimgalt' => $homeimgalt,
                'homeimgthumb' => $thumb,
                'product_code' => $product_code,
                'product_number' => $product_number,
                'product_price' => $product_price,
                'discount_id' => $discount_id,
                'money_unit' => $money_unit,
                'showprice' => $showprice,
                'newday' => $newday,
                'gift_content' => $gift_content,
                'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
                'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
            );
        }
    
        $data_content['id'] = $array_g[0];
        $data_content['title'] = $global_array_group[$array_g[0]]['title'];
        $data_content['data'] = $data;
        $data_content['alias'] = $global_array_group[$array_g[0]]['alias'];
    
        return $data_content;
    }
    
    /**
     * GetDataInGroup()
     *
     * @param mixed $result
     * @param mixed $groupid
     * @return
     */
    function GetDataInGroup($result, $groupid)
    {
        global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
    
        $data_content = array();
        $data = array();
    
        while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_to, $gift_from) = $result->fetch(3)) {
            if ($homeimgthumb == 1) {
                //image thumb
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 2) {
                //image file
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 3) {
                //image url
    
                $thumb = $homeimgfile;
            } else {
                //no image
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
            }
    
            $data[] = array(
                'id' => $id,
                'listcatid' => $listcatid,
                'publtime' => $publtime,
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'hometext' => $hometext,
                'homeimgalt' => $homeimgalt,
                'homeimgthumb' => $thumb,
                'product_code' => $product_code,
                'product_number' => $product_number,
                'product_price' => $product_price,
                'discount_id' => $discount_id,
                'money_unit' => $money_unit,
                'showprice' => $showprice,
                'gift_content' => $gift_content,
                'gift_from' => $gift_from,
                'gift_to' => $gift_to,
                'newday' => $global_array_shops_cat[$listcatid]['newday'],
                'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
                'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
            );
        }
    
        $data_content['id'] = $groupid;
        $data_content['title'] = $global_array_group[$groupid]['title'];
        $data_content['data'] = $data;
        $data_content['alias'] = $global_array_group[$groupid]['alias'];
        $data_content['description'] = $global_array_group[$groupid]['description'];
        $data_content['image'] = $global_array_group[$groupid]['image'];
    
        return $data_content;
    }
    
    /**
     * SetSessionProView()
     *
     * @param mixed $id
     * @param mixed $title
     * @param mixed $alias
     * @param mixed $addtime
     * @param mixed $link
     * @param mixed $homeimgthumb
     * @return
     */
    function SetSessionProView($id, $title, $alias, $addtime, $link, $homeimgthumb)
    {
        global $module_data;
        if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'])) {
            $_SESSION[$module_data . '_proview'] = array();
        }
        if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'][$id])) {
            $_SESSION[$module_data . '_proview'][$id] = array(
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'addtime' => $addtime,
                'link' => $link,
                'homeimgthumb' => $homeimgthumb
            );
        }
    }
    
    /**
     * nv_custom_tpl()
     *
     * @param mixed $name_file
     * @param mixed $array_custom
     * @param mixed $array_custom_lang
     * @param mixed $idtemplate
     * @return
     */
    function nv_custom_tpl($name_file, $array_custom, $array_custom_lang, $idtemplate)
    {
        global $module_data, $module_info, $module_name, $module_file, $lang_module, $db_config, $db, $global_config;
    
        $sql = 'SELECT * FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_field';
        $result = $db->query($sql);
        while ($row = $result->fetch()) {
            $row['tab'] = unserialize($row['tab']);
            if (!empty($row['tab'])) {
                foreach ($row['tab'] as $key => $value) {
                    if ($key == $idtemplate) {
                        $arr[$row['field']] = 1;
                    }
                }
            }
        }
    
        $html ='';
        $xtpl = new XTemplate($name_file, NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . '/' . $module_name . '/files_tpl');
        $xtpl->assign('CUSTOM_LANG', $array_custom_lang);
        $xtpl->assign('CUSTOM_DATA', $array_custom);
        $count = 0;
    
        foreach ($array_custom as $key => $value) {
            if (isset($arr[$key]) and !empty($value)) {
                $xtpl->parse('main.'.$key);
                $count ++;
            }
        }
    
        if ($count > 0) {
            $xtpl->parse('main');
            $html = $xtpl->text('main');
        }
    
        return $html;
    }
    

     

     
  • anpy.ceo

    anpy.ceo David An

    thay thế functions.php : ( của bác toàn - file hoàn chỉnh)

     

    <?php
    
    /**
     * @Project NUKEVIET 4.x
     * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
     * @copyright 2009
     * @License GNU/GPL version 2 or any later version
     * @Createdate 12/31/2009 0:51
     */
    
    if (! defined('NV_SYSTEM')) {
        die('Stop!!!');
    }
    
    define('NV_IS_MOD_SHOPS', true);
    
    require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/global.functions.php';
    require_once NV_ROOTDIR . '/modules/' . $module_file . '/site.functions.php';
    
    $array_wishlist_id = array();
    $arr_cat_title = array();
    $catid = 0;
    $parentid = 0;
    $set_viewcat = '';
    if(count($array_op) > 1)
    	{
    	$array_page = explode('-', $array_op[1]);
            $ids = intval(end($array_page));
    if($ids>0)
    			{
    				$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
    				}
    				else 
    			{
    				$alias_cat_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : $array_op[0];
    				//$op = 'viewcat';
    				}	
    				}
    else {
    	$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
    	}
    $alias_group_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : '';
    $groupid = 0;
    
    $array_displays = array(
        '0' => $lang_module['displays_new'],
        '1' => $lang_module['displays_price_asc'],
        '2' => $lang_module['displays_price_desc']
    );
    
    // Categories
    foreach ($global_array_shops_cat as $row) {
        $global_array_shops_cat[$row['catid']]['link'] =  NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $row['alias'];
    
        if ($alias_cat_url == $row['alias']) {
            $catid = $row['catid'];
            $parentid = $row['parentid'];
        }
    }
    
    // Groups
    foreach ($global_array_group as $row) {
        $global_array_group[$row['groupid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=group/' . $row['alias'];
        if ($alias_group_url == $row['alias']) {
            $groupid = $row['groupid'];
        }
    }
    unset($alias_cat_url, $row, $alias_group_url);
    
    $page = 1;
    $per_page = $pro_config['per_page'];
    
    if ($op == 'main') {
        if (empty($catid)) {
            if (preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', (isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : ''), $m)) {
                $page = ( int )$m[1];
            }
        } else {
            if (sizeof($array_op) == 2 and preg_match('/^([a-z0-9\-]+)$/i', $array_op[1]) and ! preg_match('/^page\-([0-9]+)$/', $array_op[1], $m2)) {
    			//die($m2);
    		if($ids>0)
    			{
    				//$alias_cat_url = isset($array_op[0]) ? $array_op[0] : '';
    				$op = 'detail';
    				}
    				else 
    			{
    				//$alias_cat_url = isset($array_op[1]) ? $array_op[1] : $array_op[0];
    				$op = 'viewcat';
    				}
                $alias_url = $array_op[1];
            } else {
                $op = 'viewcat';
            }
    
            $parentid = $catid;
            while ($parentid > 0) {
                $array_cat_i = $global_array_shops_cat[$parentid];
                $array_mod_title[] = array(
                    'catid' => $parentid,
                    'title' => $array_cat_i['title'],
                    'link' => $array_cat_i['link']
                );
                $parentid = $array_cat_i['parentid'];
            }
            sort($array_mod_title, SORT_NUMERIC);
        }
    }
    
    // Wishlist
    if (defined('NV_IS_USER') and $pro_config['active_wishlist']) {
        $listid = $db->query('SELECT listid FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_wishlist WHERE user_id = ' . $user_info['userid'] . '')->fetchColumn();
        if ($listid) {
            $array_wishlist_id = explode(',', $listid);
        }
    }
    
    /**
     * GetDataIn()
     *
     * @param mixed $result
     * @param mixed $catid
     * @return
     */
    function GetDataIn($result, $catid)
    {
        global $global_array_shops_cat, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_config;
    
        $data_content = array();
        $data = array();
        while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_from, $gift_to, $newday) = $result->fetch(3)) {
            if ($homeimgthumb == 1) {
                //image thumb
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 2) {
                //image file
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 3) {
                //image url
    
                $thumb = $homeimgfile;
            } else {
                //no image
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
            }
    
            $data[] = array(
                'id' => $id,
                'listcatid' => $listcatid,
                'publtime' => $publtime,
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'hometext' => $hometext,
                'homeimgalt' => $homeimgalt,
                'homeimgthumb' => $thumb,
                'product_code' => $product_code,
                'product_number' => $product_number,
                'product_price' => $product_price,
                'discount_id' => $discount_id,
                'money_unit' => $money_unit,
                'showprice' => $showprice,
                'newday' => $newday,
                'gift_content'=> $gift_content,
                'gift_from'=> $gift_from,
                'gift_to'=> $gift_to,
                'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
                'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
            );
        }
    
        $data_content['id'] = $catid;
        $data_content['title'] = $global_array_shops_cat[$catid]['title'];
        $data_content['image'] = $global_array_shops_cat[$catid]['image'];
        $data_content['data'] = $data;
        $data_content['alias'] = $global_array_shops_cat[$catid]['alias'];
    
        return $data_content;
    }
    
    /**
     * GetDataInGroup()
     *
     * @param mixed $result
     * @param mixed $groupid
     * @return
     */
    function GetDataInGroups($result, $array_g)
    {
        global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
    
        $data_content = array();
        $data = array();
    
        while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $newday) = $result->fetch(3)) {
            if ($homeimgthumb == 1) {
                //image thumb
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 2) {
                //image file
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 3) {
                //image url
    
                $thumb = $homeimgfile;
            } else {
                //no image
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
            }
    
            $data[] = array(
                'id' => $id,
                'listcatid' => $listcatid,
                'publtime' => $publtime,
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'hometext' => $hometext,
                'homeimgalt' => $homeimgalt,
                'homeimgthumb' => $thumb,
                'product_code' => $product_code,
                'product_number' => $product_number,
                'product_price' => $product_price,
                'discount_id' => $discount_id,
                'money_unit' => $money_unit,
                'showprice' => $showprice,
                'newday' => $newday,
                'gift_content' => $gift_content,
                'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
                'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
            );
        }
    
        $data_content['id'] = $array_g[0];
        $data_content['title'] = $global_array_group[$array_g[0]]['title'];
        $data_content['data'] = $data;
        $data_content['alias'] = $global_array_group[$array_g[0]]['alias'];
    
        return $data_content;
    }
    
    /**
     * GetDataInGroup()
     *
     * @param mixed $result
     * @param mixed $groupid
     * @return
     */
    function GetDataInGroup($result, $groupid)
    {
        global $global_array_group, $module_name, $module_file, $module_upload, $db, $link, $module_info, $global_array_shops_cat, $global_config;
    
        $data_content = array();
        $data = array();
    
        while (list($id, $listcatid, $publtime, $title, $alias, $hometext, $homeimgalt, $homeimgfile, $homeimgthumb, $product_code, $product_number, $product_price, $money_unit, $discount_id, $showprice, $gift_content, $gift_to, $gift_from) = $result->fetch(3)) {
            if ($homeimgthumb == 1) {
                //image thumb
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 2) {
                //image file
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_upload . '/' . $homeimgfile;
            } elseif ($homeimgthumb == 3) {
                //image url
    
                $thumb = $homeimgfile;
            } else {
                //no image
    
                $thumb = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
            }
    
            $data[] = array(
                'id' => $id,
                'listcatid' => $listcatid,
                'publtime' => $publtime,
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'hometext' => $hometext,
                'homeimgalt' => $homeimgalt,
                'homeimgthumb' => $thumb,
                'product_code' => $product_code,
                'product_number' => $product_number,
                'product_price' => $product_price,
                'discount_id' => $discount_id,
                'money_unit' => $money_unit,
                'showprice' => $showprice,
                'gift_content' => $gift_content,
                'gift_from' => $gift_from,
                'gift_to' => $gift_to,
                'newday' => $global_array_shops_cat[$listcatid]['newday'],
                'link_pro' => $link . $global_array_shops_cat[$listcatid]['alias'] . '/' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'],
                'link_order' => $link . 'setcart&amp;id=' . $id
            );
        }
    
        $data_content['id'] = $groupid;
        $data_content['title'] = $global_array_group[$groupid]['title'];
        $data_content['data'] = $data;
        $data_content['alias'] = $global_array_group[$groupid]['alias'];
        $data_content['description'] = $global_array_group[$groupid]['description'];
        $data_content['image'] = $global_array_group[$groupid]['image'];
    
        return $data_content;
    }
    
    /**
     * SetSessionProView()
     *
     * @param mixed $id
     * @param mixed $title
     * @param mixed $alias
     * @param mixed $addtime
     * @param mixed $link
     * @param mixed $homeimgthumb
     * @return
     */
    function SetSessionProView($id, $title, $alias, $addtime, $link, $homeimgthumb)
    {
        global $module_data;
        if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'])) {
            $_SESSION[$module_data . '_proview'] = array();
        }
        if (! isset($_SESSION[$module_data . '_proview'][$id])) {
            $_SESSION[$module_data . '_proview'][$id] = array(
                'title' => $title,
                'alias' => $alias,
                'addtime' => $addtime,
                'link' => $link,
                'homeimgthumb' => $homeimgthumb
            );
        }
    }
    
    /**
     * nv_custom_tpl()
     *
     * @param mixed $name_file
     * @param mixed $array_custom
     * @param mixed $array_custom_lang
     * @param mixed $idtemplate
     * @return
     */
    function nv_custom_tpl($name_file, $array_custom, $array_custom_lang, $idtemplate)
    {
        global $module_data, $module_info, $module_name, $module_file, $lang_module, $db_config, $db, $global_config;
    
        $sql = 'SELECT * FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_field';
        $result = $db->query($sql);
        while ($row = $result->fetch()) {
            $row['tab'] = unserialize($row['tab']);
            if (!empty($row['tab'])) {
                foreach ($row['tab'] as $key => $value) {
                    if ($key == $idtemplate) {
                        $arr[$row['field']] = 1;
                    }
                }
            }
        }
    
        $html ='';
        $xtpl = new XTemplate($name_file, NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . '/' . $module_name . '/files_tpl');
        $xtpl->assign('CUSTOM_LANG', $array_custom_lang);
        $xtpl->assign('CUSTOM_DATA', $array_custom);
        $count = 0;
    
        foreach ($array_custom as $key => $value) {
            if (isset($arr[$key]) and !empty($value)) {
                $xtpl->parse('main.'.$key);
                $count ++;
            }
        }
    
        if ($count > 0) {
            $xtpl->parse('main');
            $html = $xtpl->text('main');
        }
    
        return $html;
    }
    

     

     

Chia sẻ trang này

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây